§ 9. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  9. 
1. 
W ofercie na świadczenia i usługi rehabilitacyjne lub turnusy regeneracyjne należy podać:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2)
adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
3)
opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
4)
liczbę i kwalifikacje lekarzy oraz innych osób świadczących usługi rehabilitacyjne i regeneracyjne;
5)
proponowaną cenę jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
6)
proponowany okres i zakres realizacji umowy;
7)
oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
8)
podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2. 
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w miejscu i terminie, które są określone w ogłoszeniu o konkursie ofert, lub w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".
3. 
Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.