§ 8. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  8. 
1. 
W ogłoszeniu o konkursie ofert zamieszcza się w szczególności:
1)
szacunkową liczbę osób, których będzie dotyczyć udzielanie świadczeń i usług rehabilitacyjnych lub regeneracyjnych;
2)
okres, na jaki zostanie zawarta umowa;
3)
miejsce i termin, w których można zapoznać się z materiałami informacyjnymi, o których mowa w ust. 2;
4)
miejsce i termin składania ofert;
5)
termin związania ofertą - nie dłuższy niż 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
6)
miejsce i termin otwarcia ofert;
7)
zastrzeżenie o prawie do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert;
8)
informację o obowiązku dołączenia do oferty oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
9)
informację o możliwości przesunięcia terminu składania ofert;
10)
informację o możliwości składania protestów dotyczących konkursu ofert;
11)
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. 
Materiały informacyjne dotyczące oferty zawierają:
1)
szczegółowe informacje o przedmiocie umowy;
2)
formularz, na którym składa się ofertę;
3)
wskazania i bezwzględne przeciwwskazania medyczne do odbycia rehabilitacji leczniczej lub turnusu regeneracyjnego;
4)
projekt umowy;
5)
informację o obowiązku złożenia oferty na formularzu, o którym mowa w pkt 2;
6)
informacje określające wymagania dla zakładów rehabilitacji leczniczej, dotyczące:
a)
lokalizacji zakładu rehabilitacji leczniczej,
b)
bazy hotelowej oraz standardów wyżywienia,
c)
kadry medycznej i specjalistycznej,
d)
wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną.