§ 7. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  7. 
1. 
Umowę o świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne, zwaną dalej "umową", Prezes Kasy zawiera z innymi niż określone w art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy zakładami rehabilitacji leczniczej po przeprowadzeniu konkursu ofert na świadczenia i usługi rehabilitacyjne lub turnusy regeneracyjne, zwanego dalej "konkursem ofert".
2. 
O konkursie ofert Prezes Kasy zawiadamia w ogłoszeniu zamieszczonym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Kasy.