§ 5. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  5. 
1. 
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej wskazanego w skierowaniu do odbycia rehabilitacji leczniczej przysługuje po przybyciu do tego zakładu osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą i jest on wypłacany przez ten zakład najpóźniej w przedostatnim dniu pobytu w tym zakładzie na wniosek tej osoby złożony nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej.
2. 
Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu według taryf przewozowych dla najtańszego środka transportu zbiorowego na danej trasie, na podstawie dołączonego do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o liczbie przebytych kilometrów.