§ 4. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  4. 
1. 
O pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej opiekuna prawnego dziecka, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, wraz z dzieckiem wnioskuje lekarz, który sporządził wniosek dla dziecka.
2. 
Opiekun prawny dziecka, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, ponosi odpłatność za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej według stawki za rehabilitację pomniejszoną o koszty leczenia w tym zakładzie, chyba że został skierowany na rehabilitację leczniczą w tym samym zakładzie rehabilitacji leczniczej w trybie określonym w art. 64 ust. 6 ustawy.