§ 3. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  3. 
1. 
Osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej.
2. 
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej.
3. 
Ubezpieczony, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy, będący opiekunem osoby niepełnosprawnej może być ponownie skierowany na turnus regeneracyjny po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego turnusu regeneracyjnego.
4. 
Na rehabilitację leczniczą można skierować ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej osobę, która ma ustalone prawo do:
1)
zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;
2)
okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
5. 
Na rehabilitację leczniczą można skierować przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 4, w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego leczenia.