§ 2. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  2. 
1. 
Lekarz prowadzący leczenie sporządza wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny, po jego zweryfikowaniu i akceptacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą".
3. 
Do kwalifikacji prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenia komisji lekarskiej Kasy, o których mowa w art. 64 ust. 6 pkt 1 ustawy, przekazanych do oddziału regionalnego albo placówki terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny, stosuje się ust. 2.