§ 15. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  15. 
1. 
Umowa zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie stron;
2)
określenie liczby miejsc do prowadzenia rehabilitacji leczniczej lub turnusów regeneracyjnych;
3)
określenie zakresu świadczeń na rzecz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny;
4)
określenie okresu, na jaki została zawarta;
5)
wysokość ceny jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
6)
sposób i termin rozliczeń między podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej a Kasą;
7)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do zwrotu kosztów przejazdu do zakładu, o których mowa w § 5;
8)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do przekazania jednostkom organizacyjnym Kasy w określonym terminie informacji o przebiegu i wynikach rehabilitacji leczniczej;
9)
postanowienie o przyjęciu przez zakład rehabilitacji leczniczej obowiązku poddania się kontroli Prezesa Kasy w zakresie wykonywanej umowy;
10)
wskazanie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy.
2. 
Umowa zawarta z podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej może zawierać postanowienia dotyczące zaliczek i terminów ich przekazywania przez Prezesa Kasy oraz sposób i terminy ich rozliczania przez zakład rehabilitacji leczniczej.