§ 14. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  14. 
1. 
Z oferentem wybranym przez komisję konkursową Prezes Kasy zawiera umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. 
Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
3. 
Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok.