§ 13. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  13. 
1. 
Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu i wynikach konkursu ofert może złożyć do Prezesa Kasy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzasadniony protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Do protestu składanego w postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 3.
2. 
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3. 
Wniesienie protestu wstrzymuje zawarcie umowy.
4. 
Prezes Kasy rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. 
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezes Kasy zawiadamia pozostałych oferentów w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli oferent wyraził zgodę na dokonanie zawiadomienia za pomocą tych środków.
6. 
W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Kasy ponownie ogłasza konkurs ofert.
7. 
Protest nie przysługuje w przypadku odrzucenia wszystkich ofert lub unieważnienia postępowania konkursowego.