§ 12. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  12. 
1. 
Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych w pełnym składzie.
2. 
O zakończeniu i wynikach konkursu ofert komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli oferent wyraził zgodę na dokonanie zawiadomienia za pomocą tych środków.
3. 
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.