§ 10. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  10. 
W skład komisji konkursowej powołanej przez Prezesa Kasy na podstawie art. 64 ust. 11 ustawy wchodzą co najmniej 3 osoby, spośród których Prezes Kasy wyznacza jedną na przewodniczącego komisji konkursowej.