§ 1. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą i turnusy mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia, zwane dalej "turnusami regeneracyjnymi", oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz zawierania umów o świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", w tym:
1)
warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny, zwanego dalej "wnioskiem", oraz wzór wniosku;
2)
przypadki i terminy ponownego kierowania na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny;
3)
okresy trwania rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych;
4)
sposób i warunki zwrotu kosztów przejazdu.