Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych

Na podstawie art. 64 ust. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą i turnusy mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia, zwane dalej "turnusami regeneracyjnymi", oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz zawierania umów o świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", w tym:
1)
warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny, zwanego dalej "wnioskiem", oraz wzór wniosku;
2)
przypadki i terminy ponownego kierowania na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny;
3)
okresy trwania rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych;
4)
sposób i warunki zwrotu kosztów przejazdu.
1. 
Lekarz prowadzący leczenie sporządza wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny, po jego zweryfikowaniu i akceptacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą".
3. 
Do kwalifikacji prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenia komisji lekarskiej Kasy, o których mowa w art. 64 ust. 6 pkt 1 ustawy, przekazanych do oddziału regionalnego albo placówki terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny, stosuje się ust. 2.
1. 
Osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej.
2. 
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej.
3. 
Ubezpieczony, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy, będący opiekunem osoby niepełnosprawnej może być ponownie skierowany na turnus regeneracyjny po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego turnusu regeneracyjnego.
4. 
Na rehabilitację leczniczą można skierować ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej osobę, która ma ustalone prawo do:
1)
zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;
2)
okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
5. 
Na rehabilitację leczniczą można skierować przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 4, w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego leczenia.
1. 
O pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej opiekuna prawnego dziecka, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, wraz z dzieckiem wnioskuje lekarz, który sporządził wniosek dla dziecka.
2. 
Opiekun prawny dziecka, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, ponosi odpłatność za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej według stawki za rehabilitację pomniejszoną o koszty leczenia w tym zakładzie, chyba że został skierowany na rehabilitację leczniczą w tym samym zakładzie rehabilitacji leczniczej w trybie określonym w art. 64 ust. 6 ustawy.
1. 
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej wskazanego w skierowaniu do odbycia rehabilitacji leczniczej przysługuje po przybyciu do tego zakładu osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą i jest on wypłacany przez ten zakład najpóźniej w przedostatnim dniu pobytu w tym zakładzie na wniosek tej osoby złożony nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej.
2. 
Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu według taryf przewozowych dla najtańszego środka transportu zbiorowego na danej trasie, na podstawie dołączonego do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o liczbie przebytych kilometrów.
1. 
Podstawowy okres trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni.
2. 
Okres trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych oraz rokowania przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Przedłużenie okresu trwania rehabilitacji leczniczej nie dotyczy osób uprawnionych do emerytury rolniczej.
3. 
Okres trwania turnusu regeneracyjnego wynosi 7 dni.
1. 
Umowę o świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne, zwaną dalej "umową", Prezes Kasy zawiera z innymi niż określone w art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy zakładami rehabilitacji leczniczej po przeprowadzeniu konkursu ofert na świadczenia i usługi rehabilitacyjne lub turnusy regeneracyjne, zwanego dalej "konkursem ofert".
2. 
O konkursie ofert Prezes Kasy zawiadamia w ogłoszeniu zamieszczonym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Kasy.
1. 
W ogłoszeniu o konkursie ofert zamieszcza się w szczególności:
1)
szacunkową liczbę osób, których będzie dotyczyć udzielanie świadczeń i usług rehabilitacyjnych lub regeneracyjnych;
2)
okres, na jaki zostanie zawarta umowa;
3)
miejsce i termin, w których można zapoznać się z materiałami informacyjnymi, o których mowa w ust. 2;
4)
miejsce i termin składania ofert;
5)
termin związania ofertą - nie dłuższy niż 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
6)
miejsce i termin otwarcia ofert;
7)
zastrzeżenie o prawie do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert;
8)
informację o obowiązku dołączenia do oferty oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
9)
informację o możliwości przesunięcia terminu składania ofert;
10)
informację o możliwości składania protestów dotyczących konkursu ofert;
11)
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. 
Materiały informacyjne dotyczące oferty zawierają:
1)
szczegółowe informacje o przedmiocie umowy;
2)
formularz, na którym składa się ofertę;
3)
wskazania i bezwzględne przeciwwskazania medyczne do odbycia rehabilitacji leczniczej lub turnusu regeneracyjnego;
4)
projekt umowy;
5)
informację o obowiązku złożenia oferty na formularzu, o którym mowa w pkt 2;
6)
informacje określające wymagania dla zakładów rehabilitacji leczniczej, dotyczące:
a)
lokalizacji zakładu rehabilitacji leczniczej,
b)
bazy hotelowej oraz standardów wyżywienia,
c)
kadry medycznej i specjalistycznej,
d)
wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną.
1. 
W ofercie na świadczenia i usługi rehabilitacyjne lub turnusy regeneracyjne należy podać:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2)
adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
3)
opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
4)
liczbę i kwalifikacje lekarzy oraz innych osób świadczących usługi rehabilitacyjne i regeneracyjne;
5)
proponowaną cenę jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
6)
proponowany okres i zakres realizacji umowy;
7)
oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
8)
podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2. 
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w miejscu i terminie, które są określone w ogłoszeniu o konkursie ofert, lub w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".
3. 
Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W skład komisji konkursowej powołanej przez Prezesa Kasy na podstawie art. 64 ust. 11 ustawy wchodzą co najmniej 3 osoby, spośród których Prezes Kasy wyznacza jedną na przewodniczącego komisji konkursowej.
1. 
Prezes Kasy unieważnia konkurs ofert, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wybraniem najkorzystniejszej oferty albo oferent nie zawarł umowy w terminie wyznaczonym przez Prezesa Kasy, a następnie ogłasza nowy konkurs ofert.
2. 
W przypadku gdy do konkursu ofert zgłosił się tylko jeden oferent, Prezes Kasy może przyjąć jego ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że oferta spełnia warunki wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia.
1. 
Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych w pełnym składzie.
2. 
O zakończeniu i wynikach konkursu ofert komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli oferent wyraził zgodę na dokonanie zawiadomienia za pomocą tych środków.
3. 
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
1. 
Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu i wynikach konkursu ofert może złożyć do Prezesa Kasy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzasadniony protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Do protestu składanego w postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 3.
2. 
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3. 
Wniesienie protestu wstrzymuje zawarcie umowy.
4. 
Prezes Kasy rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. 
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezes Kasy zawiadamia pozostałych oferentów w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli oferent wyraził zgodę na dokonanie zawiadomienia za pomocą tych środków.
6. 
W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Kasy ponownie ogłasza konkurs ofert.
7. 
Protest nie przysługuje w przypadku odrzucenia wszystkich ofert lub unieważnienia postępowania konkursowego.
1. 
Z oferentem wybranym przez komisję konkursową Prezes Kasy zawiera umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. 
Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
3. 
Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok.
1. 
Umowa zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie stron;
2)
określenie liczby miejsc do prowadzenia rehabilitacji leczniczej lub turnusów regeneracyjnych;
3)
określenie zakresu świadczeń na rzecz osób skierowanych na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny;
4)
określenie okresu, na jaki została zawarta;
5)
wysokość ceny jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
6)
sposób i termin rozliczeń między podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej a Kasą;
7)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do zwrotu kosztów przejazdu do zakładu, o których mowa w § 5;
8)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do przekazania jednostkom organizacyjnym Kasy w określonym terminie informacji o przebiegu i wynikach rehabilitacji leczniczej;
9)
postanowienie o przyjęciu przez zakład rehabilitacji leczniczej obowiązku poddania się kontroli Prezesa Kasy w zakresie wykonywanej umowy;
10)
wskazanie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy.
2. 
Umowa zawarta z podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej może zawierać postanowienia dotyczące zaliczek i terminów ich przekazywania przez Prezesa Kasy oraz sposób i terminy ich rozliczania przez zakład rehabilitacji leczniczej.
Do postępowań w sprawach kierowania na rehabilitację leczniczą, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O REHABILITACJĘ LECZNICZĄ / TURNUS REGENERACYJNY*

wzór

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. poz. 860), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 1155).