Regulamin wyborczy do zarządu miejskiego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.100.770

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z. dnia 15 grudnia 1933 r.
w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Na podstawie art. 37 ust. (5) i art. 129 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
§  1.
Przez powołane w niniejszem rozporządzeniu bez bliższego określenia artykuły ustawy należy rozumieć artykuły ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294). Przez powołane bez bliższego określenia paragrafy należy rozumieć paragrafy niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Członków zarządu miejskiego (prezydenta miasta, wiceprezydentów, burmistrza, wiceburmistrza i ławników) wybierają radni.
§  3.
(1)
Do ważności wyborów członków zarządu miejskiego konieczna jest obecność więcej niż połowy ustawowej liczby radnych. Ułamek zaokrągla się wgórę do pełnej jedynki.
(2)
W braku wymaganej liczby radnych, przełożony gminy zwołuje powtórne zebranie wyborcze radnych, które winno odbyć się najpóźniej w 7 dni po pierwszem zebraniu. O ile na powtórne zebranie również nie przybędzie wymagana liczba radnych, przełożony gminy stwierdza niedokonanie wyboru, o czem bezzwłocznie donosi władzy nadzorczej. Wówczas ma zastosowanie art. 50 ust. (4) ustawy oraz § 24 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 769).
§  4.
(1)
Wybory członków zarządu miejskiego zarządza w miastach niewydzielonych z powiatowego związku samorządowego - starosta powiatowy, w miastach wydzielonych - wojewoda. Władzom tym przysługuje ogólny nadzór nad czynnościami wyborczemi i z tego tytułu korzystają one analogicznie z uprawnień, określonych w art. 67 ustawy. W zarządzeniu wyborów władza podaje dzień zarządzenia wyborów, termin zebrania wyborczego i liczby przypadających na daną gminę poszczególnych członków zarządu miejskiego (Wzór Nr. 1).
(2)
Na podstawie zarządzenia wyborów (ust. 1) przełożony gminy zawiadamia wszystkich radnych o miejscu, dniu i godzinie zebrania wyborczego, podając cel zebrania i liczby poszczególnych członków zarządu miejskiego. Zawiadomienie radnych powinno być dokonane co najmniej na 3 dni przed zebraniem na piśmie za potwierdzeniem, odbioru (Wzór Nr. 2).
(3)
Wybory nie mogą odbywać się w okresie uroczystych świąt.
§  5.
(1)
Wybory członków zarządu miejskiego przeprowadzają: przewodniczący i dwaj członkowie asesorowie.
(2)
Przewodniczącego zebrania wyborczego wybierają każdorazowo w tym celu radni z pośród swego grona zwykłą większością głosów obecnych. Członków asesorów powołuje przewodniczący z pośród obecnych na zebraniu radnych.
§  6.
Przełożony gminy sporządza wykaz radnych w układzie alfabetycznym i doręcza go przewodniczącemu zebrania wyborczego.
§  7.
Radni wybierają najpierw prezydenta miasta albo burmistrza, potem wiceprezydenta (wiceprezydentów) albo wiceburmistrza, wkońcu ławników.
§  8.
(1)
Wybory członków zarządu miejskiego przeprowadza się w głosowaniu tajnem zapomocą kart do głosowania i kopert.
(2)
Karty do głosowania nie mogą być koloru oczywiście innego niż biały.
(3)
Koperty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią gminy i posiadać jeden kształt, kolor i gatunek papieru.
§  9.
(1)
Przed rozpoczęciem wyborów przewodniczący zebrania wyborczego po stwierdzeniu obecności wymaganej liczby radnych (§ 3) i odczytaniu wyborcom §§ 2 - 5, 7 - 11, 23 - 28, nadto przy wyborze przełożonego gminy i jego zastępców §§ 12 - 16, przy wyborze ławników §§ 17 - 22 niniejszego rozporządzenia wzywa zebranych:
a)
przy wyborach prezydenta miasta, wiceprezydenta, burmistrza i wiceburmistrza - do zgłaszania kandydatów,
b)
przy wyborach ławników - do zgłaszania list kandydatów.
(2)
Zgłoszenia kandydatów bądź list kandydatów powinny być uskutecznione bezpośrednio po wezwaniu przewodniczącego w myśl ustępu poprzedniego.
§  10.
(1)
Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący oraz dwaj asesorowie (§ 5) sprawdzają czy urna wyborcza jest próżna, poczem urnę zamykają.
(2)
Głosowanie odbywa się w sposób następujący: przewodniczący odczytuje wykaz radnych w porządku alfabetycznym; radni, w miarę wywołania nazwisk, podchodzą do stołu i otrzymawszy od przewodniczącego kopertę, wkładają do niej kartę do głosowania, poczem zwracają przewodniczącemu, który wrzuca ją do urny wyborczej w obecności wyborcy. Oddanie głosu zaznacza przewodniczący w wykazie radnych.
§  11.
(1)
Po oddaniu głosów przez zebranych przewodniczący zapytuje, czy wszyscy już głosowali i uprzedza, iż głosowanie zostanie zamknięte, poczem w braku zgłaszających się, zamyka głosowanie.
(2)
Po zamknięciu głosowania przewodniczący ustala liczbę oddanych głosów. W tym celu wyjmuje z urny wyborczej koperty, liczy je i porównuje ich liczbę z liczbą wyborców, którzy oddali głos według wykazu radnych. Jeżeli powyższe liczby nie są jednakowe należy to zaznaczyć w protokóle z podaniem przyczyn, mogących ewentualnie wyjaśnić powyższą niezgodność. Następnie przewodniczący wyjmuje z kopert karty do głosowania i odczytuje ich treść, asesorowie zaś wpisują do dwóch kart obliczenia (wzór Nr. 4) głosy oddane ważnie:
a)
przy wyborach prezydenta miasta, wiceprezydenta, burmistrza, wiceburmistrza - na poszczególnych kandydatów,
b)
przy wyborach ławników - na poszczególne listy kandydatów.
(3)
W trakcie odczytywania karty do głosowania przewodniczący bada jej ważność. O nieważności karty do głosowania decyduje większością głosów przewodniczący łącznie z asesorami. Od tych decyzyj niema odwołania.
§  12.
(1)
Zgłoszenie kandydata na prezydenta miasta, wiceprezydenta, burmistrza i wiceburmistrza uskutecznia się na piśmie; może ono zawierać nazwisko tylko jednego kandydata i winno być podpisane przez co najmniej 1/4 ustawowej liczby radnych. Zgłoszenie może podpisać tylko obecny na zebraniu radny, przyczem każdy obecny radny może podpisać tylko jedno zgłoszenie.
(2)
W zgłoszeniu należy wymienić imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania kandydata. W razie zgłoszenia kandydatów o jednakowem imieniu i nazwisku, oraz wieku i miejscu zamieszkania - przewodniczący wzywa radnych zgłaszających kandydata do podania cech ściśle określających osobę kandydata (imię ojca, zawód i t. p.).
(3)
Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna deklaracja kandydata, iż zgadza się na postawienie jego kandydatury, że posiada prawo wybieralności i że zaznajomił się z postanowieniami art. 9 ustawy, o ile zaś chodzi o kandydatów na stanowiska niezawodowych burmistrzów - również z postanowieniami art. 8 ustawy, a niezawodowych wiceburmistrzów - ponadto z postanowieniami art. 6 i 8 ustawy (Wzór Nr. 5).
§  13.
(1)
Po zgłoszeniu kandydatów, przewodniczący bada, czy zgłoszenia były prawidłowe i czy zgłoszeni kandydaci mają prawo wybieralności.
(2)
W razie zauważenia braków przewodniczący zwraca się do zgłaszających o ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia braków, przewodniczący łącznie z asesorami w drodze uchwały, powziętej większością głosów, stwierdza nieważność zgłoszenia. Od tych decyzyj niema odwołania.
(3)
Następnie przewodniczący ustala listę ważnie zgłoszonych kandydatów i ogłasza ją zebranym (Wzór Nr. 6).
§  14.
(1)
Każdy wyborca może oddać głos przy każdem głosowaniu tylko na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów.
(2)
Wyborca na karcie do głosowania wpisuje imię, nazwisko, ewentualnie imię ojca kandydata (§ 15 ust. 1 lit. f).
(3)
Karta do głosowania może zawierać tylko jedno nazwisko kandydata.
(4)
Karta może być pisana lub odbita mechanicznie.
§  15.
(1)
Nieważne są:
a)
karty do głosowania włożone do kopert urzędowo nieostemplowanych;
b)
karty koloru oczywiście innego niż biały;
c)
karty niewypełnione;
d)
karty, zawierające więcej niż jedno nazwisko kandydata;
e)
karty, zawierające prócz imion i nazwiska dopiski, jednak znak pisarski przy nazwisku nie powoduje nieważności karty;
f)
karty wyraźnie nieczytelne lub nie wskazujące niewątpliwie na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów. Wymienienie imienia kandydata jest niezbędne tylko wówczas, gdy zgłoszono więcej kandydatów tego samego nazwiska. W razie zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów tego samego nazwiska i imienia, należy wymienić imię ojca bądź zawód i t. p. (§ 12 ust. 2). Błędy i niedokładności pisowni nie powodują nieważności karty do głosowania, o ile tylko nie zachodzi wątpliwość co do tożsamości kandydata.
(2)
Z kilku znalezionych w kopercie prawidłowo wypełnionych i o jednakowej treści kart do głosowania uznaje się za ważną tylko jedną kartę. Jeżeli zaś w kopercie znaleziono dwie lub więcej kart do głosowania o różnej treści, wszystkie znajdujące się w kopercie karty uznaje się za nieważne.
(3)
Skreślenie nazwiska i dopisanie innego nie powoduje nieważności karty do głosowania.
§  16.
(1)
Za wybranego na prezydenta miasta, wiceprezydenta, burmistrza albo wiceburmistrza uznaje się tego z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, który uzyskał taką ilość ważnych głosów, która cyfrowo odpowiada co najmniej połowie plus jeden ustawowej liczby radnych.
(2)
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów, przewodniczący przeprowadza głosowania ściślejsze.
(3)
W głosowaniu ściślejszem wyborca może głosować tylko na jednego z tych dwóch ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy w pierwszem głosowaniu uzyskali najwięcej głosów. W razie równości głosów o skreśleniu rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
(4)
Jeżeli w głosowaniu ściślejszem żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 1 ilości głosów, przewodniczący przeprowadza powtórne głosowanie ściślejsze. W powtórnem głosowaniu ściślejszem wyborca może głosować tylko na tego kandydata, który w pierwszem głosowaniu ściślejszem uzyskał większą ilość głosów. W razie równości głosów o skreśleniu rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego zebrania wyborczego.
(5)
Jeżeli w powtórnem głosowaniu ściślejszem kandydat nie otrzymał wymaganej w ust. 1 ilości głosów, przewodniczący stwierdza niedokonanie wyboru, o czem bezzwłocznie donosi władzy nadzorczej. Wówczas ma zastosowanie art. 50 ust. (4) ustawy.
§  17.
(1)
Wybrany na ławnika miejskiego może być każdy obywatel polski bez różnicy płci, który ukończył do dnia zarządzenia wyborów 30 lat, włada językiem polskim w słowie i piśmie i ma w myśl art. 3 ustawy na terenie danego miasta ogólne prawo wybierania do organów ustrojowych związków samorządowych bez względu na to, czy jest radnym, czy nim nie jest.
(2)
Liczba ławników stanowi 10% ustawowej liczby radnych i nie może być mniejsza od 3. Ułamki, powstałe przy obliczeniu, zaokrągla się wgórę do pełnej jedynki.
§  18.
(1)
Lista kandydatów na ławników powinna być zgłoszona na piśmie i podpisana:
a)
w miastach do 25.000 mieszkańców - przez 1/4 ustawowej liczby radnych danego miasta;
b)
w miastach ponad 25.000 do 120.000 mieszkańców - przez 1/6 ustawowej liczby radnych danego miasta;
c)
w miastach ponad 120.000 mieszkańców - przez 1/10 ustawowej liczby radnych danego miasta.

Ułamki, powstałe przy obliczeniu, zaokrągla się wgórę do pełnej jedynki.

(2)
Listę może podpisać tylko obecny na zebraniu radny, przyczem każdy z nich może podpisać tylko jedną listę.
(3)
Lista nie może zawierać więcej nazwisk kandydatów, aniżeli podwójną liczbę ławników, przypadających na dane miasto i winna zawierać imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania każdego kandydata. Do listy należy dołączyć deklarację na piśmie każdego kandydata, iż zgadza się na kandydowanie, że posiada prawo wybieralności oraz że zapoznał się z treścią art. 6, 8 i 9 ustawy.
(4)
Postanowienia zawarte w § 13 przy wyborach ławników mają analogiczne zastosowanie z tem, że stwierdza się nieważność całej listy lub nieważność poszczególnych kandydatur, a przewodniczący ustala ważnie zgłoszone listy kandydatów, nadając każdej liście numer w kolejności zgłoszenia, po ogłoszeniu zaś wywiesza listy do przejrzenia.
§  19.
(1)
Kandydować można tylko z jednej listy. W razie umieszczenia kandydata na paru listach, kandydat na zapytanie przewodniczącego winien oświadczyć z której listy chce kandydować. W razie nieobecności kandydata kandydaturę zachowuje się jedynie na tej liście, do której dołączona jest deklaracja z datą najpóźniejsza. W razie jednakowych dat kandydata skreśla się ze wszystkich list.
(2)
W razie zgłoszenia jednej tylko ważnej listy, zawierającej co najmniej tyle nazwisk kandydatów, ilu ławników ma być wybranych, głosowanie nie odbywa się, a przewodniczący uznaje za wybranych na ławników tylu kandydatów w kolejności umieszczenia ich na zgłoszonej liście, ilu ławników ma być wybranych.
(3)
Łączenie (blok) list jest niedopuszczalne.
§  20.
(1)
Każdy wyborca może głosować tylko na jedną z ważnie zgłoszonych list kandydatów, wpisując na karcie do głosowania tylko numer listy.
(2)
Karta do głosowania może być pisana lub odbita mechanicznie, przyczem numer listy może być oznaczony słowem lub cyfrą.
§  21.
(1)
Nieważne są:
a)
karty do głosowania, zawierające prócz numeru listy dopiski, jednak znaki pisarskie nie powodują nieważności karty;
b)
karty wyraźnie nieczytelne lub nie wskazujące niewątpliwie na jedną z ważnie zgłoszonych list kandydatów.
(2)
Postanowienia zawarte w § 15 ust. (1) lit. a, b, c oraz ust. (2) mają analogiczne zastosowanie.
§  22.
(1)
Po ustaleniu ile każda z list kandydatów otrzymała ważnie oddanych głosów uskutecznia się podział mandatów pomiędzy listy.
(2)
Mandaty ławników rozdziela się pomiędzy ważnie zgłoszone listy kandydatów w stosunku do ilości głosów ważnie oddanych na daną listę. Łączną sumę głosów, ważnie oddanych na wszystkie ważnie zgłoszone listy kandydatów, dzieli się przez liczbę ławników, mających być wybranymi. Otrzymana w ten sposób liczba jest dzielnikiem wyborczym. Ułamek zaokrągla się wgórę do pełnej jedynki. Każda lista otrzymuje tyle mandatów, ile razy dzielnik wyborczy mieści się w liczbie głosów, ważnie oddanych na daną listę bez uwzględnienia ułamków. Jeżeli po tym podziale pozostaną jeszcze wolne mandaty, dzieli się ilość głosów każdej listy przez liczbę mandatów już jej przyznanych powiększoną o jeden. Tej liście kandydatów, która wykaże najwyższy iloraz wraz z ułamkiem, przyznaje się dalszy mandat. W ten sposób postępuje się dalej, w miarę potrzeby. W razie gdyby parę list miało jednakowe prawo do tego samego mandatu rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
(3)
Uzyskane przez poszczególne listy mandaty przypadają kandydatom danej listy w kolejności zajmowanego miejsca na liście.

Przykład:

W mieście, wybierającem 24 radnych, liczba ławników wynosi 3. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Zgłoszono 4 listy ławników.

ListaNr. 1otrzymała9głosów,
"Nr. 2"7"
"Nr. 3"5"
"Nr. 4"3głosy
Razem24głosy.

Dzieląc 24 głosy przez liczbę ławników 3, otrzymujemy dzielnik 8.

ListaNr. 1otrzyma(9: 8) = 1 mandat,
"Nr. 2"(7: 8) = 0 mandatów,
"Nr. 3"(5: 8) = 0 mandatów,
"Nr. 4"(3: 8) = 0 mandatów.

Celem przydzielenia drugiego mandatu dzielimy liczbę głosów, otrzymanych przez każdą z list, przez liczbę uzyskanych mandatów plus 1.

9 : (1plus1) = 4 1/2
7 : (0"1) = 7
5 : (0"1) = 5
3 : (0"1) = 3

Drugi mandat przypada liście Nr. 2.

Celem przydzielenia ostatniego (trzeciego) mandatu dzielimy liczbę głosów, otrzymanych przez każdą z list, przez liczbę uzyskanych mandatów plus 1.

9 : (1plus1) = 4 ½
7 : (1"1) = 3 ½
5 : (0"1) = 5
3 : (0"1) = 3.

Ostatni mandat przypada liście Nr. 3.

§  23.
(1)
W razie unieważnienia wyborów poszczególnych członków zarządu miejskiego, albo gdy w okresie kadencji ubędzie członek zarządu miejskiego, władza zarządzająca wybory (§ 4 ust. 1) zarządza w ciągu 14 dni wybory uzupełniające.
(2)
.Wybory uzupełniające prezydenta miasta, wiceprezydenta (wiceprezydentów), burmistrza i wiceburmistrza przeprowadza się na tych samych zasadach, jak wybory główne.
(3)
Wybory uzupełniające jednego lub dwóch ławników przeprowadza się przy zastosowaniu postanowień niniejszego rozporządzenia na zgłoszonych kandydatów, przyczem 1/4 ustawowej liczby radnych może zgłosić tylu kandydatów, ilu ławników ma być wybranych, a każdy wyborca może głosować tylko na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów. Za wybranego na ławnika uznaje się: przy wyborze jednego ławnika - tego z pośród zgłoszonych ważnie kandydatów, który uzyskał największą ilość ważnych głosów; przy wyborze dwóch ławników-tych dwóch z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największe ilości ważnych głosów. W razie równości głosów rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego zebrania wyborczego.
(4)
Wybory uzupełniające trzech lub więcej ławników przeprowadza się na tych samych zasadach, jak wybory główne ławników.
(5)
Postanowienia zawarte w §§ 24, 25, 26, 27 i 28 mają analogiczne zastosowanie przy wyborach uzupełniających.
§  24.
(1)
Przewodniczący zebrania wyborczego bezpośrednio po ustaleniu wyników wyborów ogłasza go zebranym wyborcom i sporządza protokół, który winien zawierać: datę, czas trwania oraz miejsce wyborów, nazwiska przewodniczącego i asesorów, liczbę uprawnionych, liczbę obecnych i liczbę głosujących wyborców, ważnie zgłoszonych kandydatów albo ważnie zgłoszone listy kandydatów, liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów, imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania wybranych.
(2)
Protokóły wyborcze sporządza się oddzielnie dla wyboru prezydenta miasta, burmistrza, oddzielnie dla wiceprezydenta (wiceprezydentów), wiceburmistrza, oddzielnie zaś dla wyboru ławników (wzory Nr. 7 i 8).
(3)
Protokół podpisują przewodniczący zebrania i asesorowie.
(4)
Do protokółu dołącza się zgłoszenia kandydatów albo listy kandydatów, wykaz radnych, karty do głosowania (ważne i unieważnione) oraz karty obliczenia.
(5)
Odpis każdego protokółu przewodniczący przesyła bezzwłocznie władzy zarządzającej wybory.
§  25.
Wybory są nieważne:
a)
jeżeli zostanie stwierdzone, że przy wyborach dopuszczono się przekupstw, fałszu lub jakiegokolwiek podstępu, a popełnione przestępstwa mogły wpłynąć na wynik wyborów;
b)
jeżeli wybory przeprowadzone zostały niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, a popełnione uchybienia mogły wpłynąć na wynik wyborów.
§  26.
(1)
W ciągu trzech dni po dniu wyborów, ta sama liczba wyborców, jaka jest uprawniona do zgłoszenia kandydatów, albo listy kandydatów (§ 12 ust. 1 albo § 18 ust. 1) ma prawo wnieść na piśmie uzasadniony protest przeciwko wyborom, z żądaniem unieważnienia poszczególnych wyborów w całości albo wyboru poszczególnych osób.
(2)
Protesty wnosi, się na ręce przełożonego gminy, który w terminie 3-dniowym winien je przesłać z odpowiedniemi wyjaśnieniami przewodniczącego zebrania wyborczego do władzy zarządzającej wybory (§ 4).
§  27.
(1)
O nieważności w całości lub w części, z urzędu i na skutek protestu orzeka władza zarządzająca wybory (§ 4), stosując postanowienia: na terenie województw pomorskiego i poznańskiego - zawarte w art. 97 ustawy, na terenie zaś województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego - zawarte w art. 42 ustawy.
(2)
W razie unieważnienia wyborów władza zarządzająca wybory w ciągu 14 dni, licząc od unieważnienia, zarządza nowe wybory. W razie zaś unieważnienia wyboru poszczególnych członków zarządu miejskiego mają zastosowanie postanowienia zawarte w § 23.
§  28.
Czynności przełożonego gminy, przewidziane niniejszem rozporządzeniem w braku tego organu wykonuje jego zastępca, w braku zaś zastępcy - spełnia je organ tymczasowy, powołany w myśl przepisów art. 50, art. 55 ust. (2) oraz 72 i 73 ustawy, bądź przepisów dotychczasowych.
§  29.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w sprawach unormowanych niniejszem rozporządzeniem.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Wzór Nr. 1

do § 4.

Wzór Nr. 2

do § 4.

ZAWIADOMIENIE.

Wzór Nr. 3

do § 6.

ALFABETYCZNY WYKAZ RADNYCH

Wzór Nr. 4

do § 11.

KARTA OBLICZENIA GŁOSÓW.

Wzór Nr. 5

do §§ 12 i 18.

DEKLARACJA

Wzór Nr. 6

do §§ 13 i 18.

LISTA

Wzór Nr. 7

do § 24.

PROTOKÓŁ WYBORCZY

Wzór Nr. 8

do § 24.

PROTOKÓŁ WYBORCZY

grafika