Regulamin wyborczy do Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.19.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 marca 1939 r.
w sprawie regulaminu wyborczego do Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 40 ust. (5) ustawy z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m.st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 479) zarządzam co następuje:
Przez powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia artykuły ustawy należy rozumieć artykuły ustawy z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m.st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 479). Przez powołane bez bliższego określenia paragrafy należy rozumieć paragrafy rozporządzenia niniejszego.
(1)
Wybory członków zarządu miejskiego zarządza Minister Spraw Wewnętrznych, któremu przysługuje ogólny nadzór nad czynnościami wyborczymi i z tego tytułu korzysta on analogicznie z uprawnień, określonych w art. 62 ustawy. W zarządzeniu wyborów Minister Spraw Wewnętrznych podaje dzień zarządzenia wyborów i pierwszy termin zebrania wyborczego oraz określa, jakich członków zarządu miejskiego należy wybrać. Jeżeli na zebraniu wyborczym w pierwszym terminie dokonano wyboru nie wszystkich członków zarządu miejskiego, określonych w zarządzeniu wyborów, wówczas terminy następnych zebrań wyborczych określa przełożony gminy, zawiadamiając o tym każdorazowo Ministra Spraw Wewnętrznych. W razie niedokonania wyboru Prezydenta miasta lub wiceprezydentów, Minister Spraw Wewnętrznych może zastosować przepisy art. 42 ust. (2) ustawy.
(2)
Na podstawie zarządzenia wyborów (ust. 1) przełożony gminy zawiadamia wszystkich radnych o miejscu, dniu i godzinie zebrania wyborczego, podając cel zebrania. Zawiadomienie radnych powinno być dokonane co najmniej na 3 dni przed zebraniem, na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.
(3)
Zebranie wyborcze jest niejawne. Na zebraniu oprócz radnych mogą być obecni:
a)
dotychczasowi członkowie zarządu miejskiego,
b)
pracownicy miejscy, wyznaczeni przez Prezydenta Miasta do wykonywania czynności pomocniczych i porządkowych.
(1)
Do ważności wyborów członków zarządu miejskiego, konieczna jest obecność więcej niż połowy ustawowej liczby radnych.
(2)
Obecność swą na posiedzeniu radni stwierdzają przez popisanie się na liście obecności.
(3)
W braku wymaganej liczby radnych przełożony gminy zwołuje powtórne zebranie wyborcze radnych, które powinno odbyć się najpóźniej w 7 dni po pierwszym zebraniu. Jeżeli na powtórne zebranie również nie przybędzie wymagana liczba radnych, przełożony gminy stwierdza niedokonanie wyboru, o czym bezzwłocznie donosi władzy nadzorczej.
(1)
Wybory członków zarządu miejskiego przeprowadzają: przewodniczący i dwaj członkowie asesorowie.
(2)
Przewodniczącego zebrania wyborczego wybierają każdorazowo w tym celu radni spośród swego grona bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, przełożony gminy zarządza głosowanie ściślejsze na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. W razie równości głosów, gdy tak ustalona ilość kandydatów wynosi więcej niż dwóch, decyduje los, wyciągnięty przez przełożonego gminy. Jeśli w głosowaniu ściślejszym żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, przełożony gminy stwierdza niedokonanie wyboru, o czym donosi władzy nadzorczej.
(3)
Członków asesorów powołuje przewodniczący spośród obecnych na zebraniu radnych.
(4)
Przewodniczącemu zebrania wyborczego służą uprawnienia przewodniczącego rady miejskiej, przewidziane w art. 21 ustawy. Przełożony gminy współdziała w tym zakresie z przewodniczącym zebrania wyborczego.
(1)
Przełożony gminy sporządza wykaz wszystkich radnych w układzie alfabetycznym i doręcza go przewodniczącemu zebrania wyborczego.
(2)
Zarząd Miejski dostarcza pomocy technicznej (urny, kopert itp.) i wyznacza urzędników miejskich do pomocy w miarę zwracania się o to przewodniczącego zebrania wyborczego.
(1)
Wybory członków zarządu miejskiego są tajne a przeprowadza się je za pomocą kart do głosowania i kopert.
(2)
Karty do głosowania nie mogą być koloru oczywiście innego niż biały.
(3)
Koperty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią gminy i posiadać jeden kształt, kolor i gatunek papieru.
(1)
Przed rozpoczęciem wyborów przewodniczący zebrania wyborczego po stwierdzeniu obecności wymaganej liczby radnych (§ 3) wzywa zebranych:
a)
przy wyborach prezydenta miasta i wiceprezydentów - do zgłaszania kandydatów,
b)
przy wyborach ławników - do zgłaszania list kandydatów.
(2)
Zgłoszenia kandydatów bądź list kandydatów powinny być uskutecznione bezpośrednio po wezwaniu przewodniczącego w myśl ustępu poprzedniego.
(1)
Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący oraz dwaj asesorowie (§ 4) sprawdzają, czy urna wyborcza jest próżna, po czym urnę zamykają.
(2)
Głosowanie odbywa się w sposób następujący: przewodniczący odczytuje wykaz radnych w porządku alfabetycznym; radni w miarę wywołania nazwisk podchodzą do stołu i otrzymawszy od przewodniczącego kopertę, wkładają do niej kartę do głosowania, po czym zwracają przewodniczącemu, który wrzuca ją do urny wyborczej w obecności wyborcy. Oddanie głosu zaznacza przewodniczący w wykazie radnych.
(1)
Po oddaniu głosów przez zebranych przewodniczący zapytuje, czy wszyscy radni już oddali głosy i uprzedza, iż głosowanie zostanie zamknięte, po czym w braku zgłaszających się, zamyka głosowanie.
(2)
Po zamknięciu głosowania przewodniczący ustala liczbę oddanych głosów. W tym celu wyjmuje z urny koperty, liczy je i porównuje ich liczby z liczbą wyborców, którzy oddali głos według wykazu radnych. Niezgodność powyższych liczb zaznacza się w protokole z podaniem przyczyn, mogących ewentualnie ją wyjaśnić. Następnie przewodniczący wyjmuje z kopert karty do głosowania i odczytuje ich treść, asesorowie zaś wpisują do dwóch kart obliczenia głosy oddane ważnie:
a)
przy wyborach prezydenta miasta i wiceprezydentów na poszczególnych kandydatów,
b)
przy wyborach ławników - na poszczególne listy kandydatów.
(3)
W trakcie odczytywania karty do głosowania przewodniczący bada jej ważność. O nieważności karty do głosowania decyduje większością głosów przewodniczący łącznie z asesorami. Od tych decyzyj nie ma odwołania.

Wybór prezydenta miasta i wiceprezydentów.

Wybór prezydenta miasta przeprowadza się przed wyborem wiceprezydentów.
(1)
Zgłoszenie kandydatów na prezydenta miasta i wiceprezydentów uskutecznia się na piśmie; powinno ono być podpisane przez co najmniej 1/5 ustawowej liczby radnych i może zawierać:
a)
przy wyborze prezydenta - nazwisko tylko jednego kandydata,
b)
przy wyborze wiceprezydentów - najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu wiceprezydentów ma być wybranych.

Zgłoszenie może podpisać tylko obecny na zebraniu radny, przy czym każdy obecny radny może podpisać tylko jedno zgłoszenie.

(2)
W zgłoszeniu należy wymienić imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania kandydata. W razie zgłoszenia kandydatów o jednakowym imieniu i nazwisku, oraz wieku i miejscu zamieszkania przewodniczący wzywa radnych, zgłaszających kandydatów, do podania cech ściśle określających osobę kandydata (imię ojca, zawód itp.).
(3)
Do zgłoszenia powinna być dołączona pisemna deklaracja kandydata, iż zgadza się na postawienie jego kandydatury, że posiada prawo wybieralności i że zaznajomił się z przepisami art. 11, 12, 41 i 60 ustawy.
(1)
Po zgłoszeniu kandydatów przewodniczący bada, czy zgłoszenia są prawidłowe i czy zgłoszeni kandydaci mają prawo wybieralności.
(2)
W razie zauważenia braków przewodniczący zwraca się do zgłaszających o ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia braków, przewodniczący łącznie z asesorami w drodze uchwały, powziętej większością głosów, stwierdza nieważność zgłoszenia. Od tych decyzyj nie ma odwołania.
(3)
Następnie przewodniczący ustala listę ważnie zgłoszonych kandydatów i ogłasza ją zebranym.
(1)
Każdy wyborca może głosować:
a)
przy wyborze prezydenta miasta - tylko na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów,
b)
przy wyborze wiceprezydentów - najwyżej na tylu z ważnie zgłoszonych kandydatów, ilu wiceprezydentów ma być wybranych.
(2)
Wyborca na karcie głosowania wpisuje imię, nazwisko kandydata lub kandydatów. Wpisanie imienia kandydata jest niezbędne jeżeli zgłoszono dwóch lub więcej kandydatów tego samego nazwiska. W razie zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów tego samego nazwiska i imienia, należy wymienić imię ojca bądź zawód itp. (§ 11 ust. (2)).
(3)
Karta może być pisana lub odbita mechanicznie.
(1)
Nieważne są karty do głosowania:
a)
włożone do koperty urzędownie nie ostemplowanej lub wrzucone do urny bez kopert,
b)
koloru oczywiście innego niż biały,
c)
niewypełnione lub zupełnie nieczytelne,
d)
wypełnione niezgodnie z przepisami § 13 ust. (2) lub nie wskazujące niewątpliwie na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów.
(2)
Błędy i niedokładności pisowni nie powodują nieważności karty do głosowania, o ile tylko nie zachodzi wątpliwość co do tożsamości kandydata.
(3)
Z kilku znalezionych w kopercie prawidłowo wypełnionych i o jednakowej treści kart do głosowania uznaje się za ważną tylko jedną kartę. Jeżeli zaś w kopercie znaleziono dwie lub więcej kart do głosowania o różnej treści, wszystkie znajdujące się w kopercie karty uznaje się za nieważne.
(4)
Skreślenie nazwiska i dopisanie innego nie powoduje nieważności karty do głosowania.
(5)
Umieszczenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów w ilości, przekraczającej liczbę głosów, jaką wyborca rozporządza (§ 13 ust. (1)), nie powoduje nieważności karty. Nadliczbowe nazwiska kandydatów, umieszczone na końcu, przewodniczący skreśla.
(1)
Za wybranego na prezydenta miasta i wiceprezydentów uznaje się tych spośród ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali taką ilość ważnych głosów, która cyfrowo odpowiada co najmniej połowie plus jeden ustawowej liczby radnych.
(2)
Jeżeli wskutek nieuzyskania wymaganej ilości głosów mandat prezydenta miasta lub wiceprezydenta nie został obsadzony, przewodniczący przeprowadza głosowanie ściślejsze.
(3)
W głosowaniu ściślejszym liczba kandydatów nie może przekraczać podwójnej ilości mandatów, wymagających obsadzenia, przy czym skreśla się spośród większej liczby kandydatów tych, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najmniejsze ilości głosów, a w razie równości głosów o skreśleniu nadliczbowych kandydatów decyduje los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
(4)
Jeżeli w głosowaniu ściślejszym wskutek nieuzyskania wymaganej ilości głosów mandat prezydenta miasta lub wiceprezydenta nie został obsadzony, przewodniczący przeprowadza powtórne głosowanie ściślejsze. W powtórnym głosowaniu ściślejszym utrzymuje się:
a)
przy wyborze prezydenta miasta - jednego kandydata, który w pierwszym głosowaniu ściślejszym uzyskał największą ilość głosów, albo dwóch kandydatów, jeżeli otrzymali po jednakowej ilości głosów;
b)
przy wyborze wiceprezydentów - tylu kandydatów, ile mandatów pozostało jeszcze do obsadzenia, przy czym skreśla się spośród większej liczby kandydatów tych, którzy w pierwszym głosowaniu ściślejszym uzyskali najmniejsze ilości głosów; w razie równości głosów utrzymują się też ci wszyscy kandydaci, z których należałoby choćby jednego tylko uwzględnić na liście kandydatów do powtórnego głosowania ściślejszego, ażeby uzyskać ich liczbę, odpowiadającą ilości mandatów jeszcze nie obsadzonych.
(5)
Jeżeli w powtórnym głosowaniu ściślejszym kandydat nie otrzymał wymaganej w ust. (1) ilości głosów, przewodniczący stwierdza niedokonanie wyboru, o czym bezzwłocznie donosi władzy nadzorczej.

Wybór ławników.

(1)
Wybór ławników może być dokonywany dopiero po wyborze wiceprezydentów.
(2)
Lista kandydatów na ławników powinna być zgłoszona na piśmie i podpisana przez 10 radnych.
(3)
Listę może podpisać tylko obecny na zebraniu radny, przy czym każdy radny może podpisać tylko jedną listę.
(4)
Lista nie może zawierać więcej niż 9 nazwisk kandydatów i winna zawierać imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania każdego kandydata. Do listy należy dołączyć deklarację na piśmie każdego kandydata, iż zgadza się na kandydowanie, że posiada prawo wybieralności oraz zapoznał się z treścią art. 11, 12, 13, 41 i 60 ustawy.
(5)
Przepisy, zawarte w § 12 mają analogiczne zastosowanie przy wyborach ławników z tym, że stwierdza się nieważność całej listy lub nieważność poszczególnych kandydatur, a przewodniczący ustala ważnie zgłoszone listy kandydatów, nadając każdej liście numer w kolejności zgłoszenia, po ogłoszeniu zaś wywiesza listy do przejrzenia.
(1)
Kandydować można tylko z jednej listy. W razie umieszczenia kandydata na paru listach, kandydat na zapytanie przewodniczącego powinien oświadczyć, z której listy chce kandydować. W razie nieobecności kandydata, kandydaturę zachowuje się jedynie na tej liście, do której dołączona jest deklaracja z datą najpóźniejszą. W razie jednakowych dat kandydata skreśla się ze wszystkich list.
(2)
W razie zgłoszenia jednej tylko ważnej listy, głosowanie nie odbywa się, a przewodniczący uznaje za wybranych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli w przewidzianym powyżej przypadku liczba zgłoszonych ważnie kandydatów jest mniejsza, aniżeli liczba ławników, których należy wybrać, zgłoszeni ważnie kandydaci zostają ławnikami, pozostałe zaś nieobsadzone mandaty ławników obsadza się w drodze wyborów uzupełniających, stosując przepisy zawarte w § 21.
(3)
Łączenie (blok) list jest niedopuszczalne.
(1)
Każdy wyborca może głosować tylko na jedną z ważnie zgłoszonych list kandydatów, wpisując na karcie do głosowania tylko numer listy.
(2)
Karta do głosowania może być pisana lub odbita mechanicznie, przy czym numer listy może być oznaczony słowem lub cyfrą.
(1)
Nieważne są karty do głosowania:
a)
wypełnione niezgodnie z przepisami § 18,
b)
nie wskazujące niewątpliwie na jedną z ważnie zgłoszonych list kandydatów.
(2)
Przepisy, zawarte w § 14 ust. (1) lit. a), b), c), oraz ust. (3), mają analogiczne zastosowanie.
(1)
Po ustaleniu, ile każda z list kandydatów otrzymała ważnie oddanych głosów, uskutecznia się podział mandatów pomiędzy listy.
(2)
Mandaty ławników rozdziela się pomiędzy ważnie zgłoszone listy kandydatów w stosunku do ilości głosów, ważnie oddanych na daną listę. Łączną sumę głosów, ważnie oddanych na wszystkie ważnie zgłoszone listy kandydatów, dzieli się przez liczbę ławników, mających być wybranymi. Otrzymana w ten sposób liczba jest dzielnikiem wyborczym. Ułamek zaokrągla się w górę do pełnej jedynki. Każda lista otrzymuje tyle mandatów, ile razy dzielnik wyborczy mieści się w liczbie głosów, ważnie oddanych na daną listę bez uwzględnienia ułamków. Jeżeli po tym podziale pozostaną jeszcze wolne mandaty, dzieli się ilość głosów każdej listy przez liczbę mandatów już jej przyznanych powiększoną o jeden. Tej liście kandydatów, która wykaże najwyższy iloraz wraz z ułamkiem, przyznaje się dalszy mandat. W ten sposób postępuje się dalej w miarę potrzeby. W razie gdyby parę list miało jednakowe prawo do tego samego mandatu rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
(3)
Uzyskane przez poszczególne listy mandaty przypadają kandydatom danej listy w kolejności zajmowanego miejsca na liście.

Wybory uzupełniające.

(1)
W przypadku, przewidzianym w § 17 ust. (2) lub w razie unieważnienia wyboru prezydenta miasta bądź wiceprezydenta, lub też co najmniej 2 ławników, albo gdy w okresie kadencji ubędzie prezydent miasta bądź wiceprezydent lub co najmniej 3 ławników, Minister Spraw Wewnętrznych zarządza w ciągu 14 dni wybory uzupełniające.
(2)
Wybory uzupełniające prezydenta miasta, wiceprezydenta (wiceprezydentów) i ławników przeprowadza się na tych samych zasadach, jako wybory główne.
(3)
Przepisy §§ 22-26 mają analogiczne zastosowanie przy wyborach uzupełniających.

Ogłoszenie wyników wyborów i protokół wyborczy.

(1)
Przewodniczący zebrania wyborczego bezpośrednio po ustaleniu wyniku wyborów ogłasza go zebranym wyborcom. Pod kierunkiem przewodniczącego sporządza się protokół, który powinien zawierać: datę, czas trwania oraz miejsce wyborów, nazwiska przewodniczącego i asesorów, liczbę uprawnionych, liczbę obecnych i liczbę głosujących wyborców, ważnie zgłoszonych kandydatów albo ważnie zgłoszone listy kandydatów, liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów, imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania wybranych.
(2)
Protokoły wyborcze sporządza się oddzielnie dla wyboru prezydenta miasta, oddzielnie dla wyboru wiceprezydenta (wiceprezydentów), oddzielnie zaś dla wyboru ławników.
(3)
Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i asesorowie.
(4)
Do protokołu dołącza się zgłoszenia kandydatów albo listy kandydatów, deklaracje kandydatów, wyrażające zgodę na przyjęcie kandydatury, wykaz radnych, karty do głosowania (ważne i unieważnione) oraz karty obliczenia.
(5)
Odpis każdego protokołu przewodniczący przesyła bezzwłocznie Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Protesty wyborcze i unieważnienie wyborów z urzędu.

Wybory są nieważne jeżeli:
a)
zostanie stwierdzone, że przy wyborach dopuszczono się przestępstw przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych, a popełnione przestępstwa mogły wpłynąć na wynik wyborów;
b)
wybory zostały przeprowadzone niezgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, a popełnione uchybienia mogły wpłynąć na wynik wyborów.
(1)
W ciągu trzech dni po dniu wyborów ta sama liczba wyborców, jaka jest uprawniona do zgłoszenia kandydatów albo listy kandydatów, a wskazana w § 11 ust. (1) albo § 16 ust. (1), ma prawo wnieść na piśmie uzasadniony protest przeciwko wyborom z żądaniem unieważnienia poszczególnych wyborów w całości albo wyboru poszczególnych osób.
(2)
Protesty wnosi się na ręce przełożonego gminy, który w terminie 3-dniowym powinien je przesłać z odpowiednimi wyjaśnieniami przewodniczącego zebrania wyborczego do Ministra Spraw Wewnętrznych. W tym samym terminie przełożony gminy zawiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych o niezłożeniu protestu w terminie.
(3)
Decyzje, od których w myśl niniejszego rozporządzenia nie ma odwołania, mogą być zaskarżone jedynie łącznie z protestem wyborczym.
(1)
O nieważności wyborów w całości lub w części z urzędu i na skutek protestu orzeka Minister Spraw Wewnętrznych.
(2)
W razie unieważnienia wyborów Minister Spraw Wewnętrznych w ciągu 14 dni, licząc od dnia unieważnienia, zarządza nowe wybory. W razie zaś unieważnienia wyboru poszczególnych członków zarządu miejskiego mają zastosowanie przepisy § 21.

Przepisy końcowe.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.