Regulamin wyborczy do zarządu gminnego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 stycznia 1934 r.
w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.

Na podstawie art. 12 ust. (3) i art. 129 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
Postanowienia ogólne.
Przez powołane w rozporządzeniu niniejszem bez bliższego określenia artykuły ustawy należy rozumieć artykuły ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294). Przez powołane beż bliższego określenia paragrafy należy rozumieć paragrafy rozporządzenia niniejszego.
Członków zarządu gminnego (wójta, podwójciego i ławników) wybierają radni na zebraniu rady gminnej, specjalnie w tym celu zwołanem.
(1)
Wybory członków zarządu gminnego zarządza starosta powiatowy, któremu przysługuje ogólny nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Z tego tytułu starosta powiatowy korzysta analogicznie z uprawnień, określonych w art. 67 ustawy. W zarządzeniu wyborów starosta powiatowy podaje dzień zarządzenia wyborów, termin zebrania wyborczego, nazwisko przewodniczącego komisji wyborczej oraz liczbę ławników, przypadającą na daną gminę (wzór Nr. 1).
(2)
Na podstawie zarządzenia starosty powiatowego (ust. 1) wójt zawiadamia wszystkich radnych o miejscu, dniu i godzinie zebrania wyborczego, podając cel zebrania, liczbę ławników, jaka przypada na daną gminę, oraz nazwisko przewodniczącego komisji wyborczej. Zawiadomienie radnych powinno być dokonane co najmniej na 6 dni przed zebraniem na piśmie za potwierdzeniem odbioru (wzór Nr. 2).
(3)
Wybory nie mogą być zarządzone w czasie pilnych robót polnych oraz uroczystych świąt.
(1)
Celem przeprowadzenia wyborów tworzy się komisję wyborczą, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
(2)
Przewodniczącego mianuje starosta powiatowy z pośród radnych. Członków powołuje przewodniczący z pośród obecnych na zebraniu radnych (wzory Nr. 3 i 4).
(3)
Uchwały komisji wyborczej zapadają większością głosów.
Wójt sporządza wykaz radnych w układzie alfabetycznym i doręcza go przewodniczącemu komisji wyborczej przed zebraniem wyborczem (wzór Nr. 5).
(1)
Do ważności wyborów konieczna jest obecność więcej niż połowy ustawowej liczby radnych. Ułamek zaokrągla się w górę do pełnej jedynki.
(2)
W braku wymaganej liczby radnych wójt zwołuje powtórne zebranie wyborcze radnych, które powinno odbyć się najpóźniej w 7 dni po pierwszem zebraniu. O ile na powtórne zebranie również nie przybędzie wymagana liczba radnych, wójt stwierdza niedokonanie wyboru, o czem bezzwłocznie donosi staroście powiatowemu. Wówczas stosuje się art. 50 ust. (4) ustawy oraz § 18 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 769).
Radni wybierają najpierw wójta, potem podwójciego, w końcu ławników.
(1)
Wybory członków zarządu gminnego przeprowadza się w głosowaniu tajnem zapomocą kart do głosowania i kopert.
(2)
Karty do głosowania nie mogą być koloru oczywiście innego niż biały.
(3)
Koperty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią gminy, w braku zaś takiej pieczęci - pieczęcią starosty powiatowego i muszą posiadać jeden kształt, kolor i gatunek papieru.
(1)
Przed rozpoczęciem wyborów przewodniczący komisji wyborczej, po stwierdzeniu obecności wymaganej liczby radnych i odczytaniu wyborcom §§ 4, 6, 19, 27 - 30, nadto w gminach o dwóch ławnikach §§ 20 i 21, w gminach zaś o trzech ławnikach §§ 22 - 26 rozporządzenia niniejszego, wzywa zebranych:
a)
przy wyborach wójta, podwójciego i dwóch ławników - do zgłaszania kandydatów,
b)
przy wyborach trzech ławników - do zgłaszania list kandydatów.
(2)
Zgłoszenia kandydatów bądź list kandydatów powinny być uskutecznione bezpośrednio po wezwaniu przewodniczącego w myśl ustępu poprzedniego.
(1)
Przed przystąpieniem do głosowania komisja wyborcza sprawdza, czy urna wyborcza jest próżna, poczem urnę zamyka.
(2)
Głosowanie odbywa się w sposób następujący: przewodniczący komisji wyborczej odczytuje wykaz radnych w porządku alfabetycznym; radni, w miarę wywołania ich nazwisk, podchodzą do stołu i, otrzymawszy od przewodniczącego kopertę, wkładają do niej kartę do głosowania, poczem zwracają przewodniczącemu, który wrzuca ją do urny wyborczej w obecności wyborcy. Oddanie głosu zaznacza przewodniczący w wykazie radnych.
(1)
Po oddaniu głosów przez zebranych przewodniczący komisji wyborczej zapytuje, czy wszyscy już głosowali i uprzedza, iż głosowanie zostanie zamknięte, poczem w braku zgłaszających się zamyka głosowanie.
(2)
Po zamknięciu głosowania komisja wyborcza ustala liczbę oddanych głosów. W tym celu przewodniczący komisji wyborczej wyjmuje z urny wyborczej koperty, liczy je i porównywa ich ilość z liczbą wyborców, którzy oddali głos według wykazu radnych. Jeżeli powyższe liczby nie są jednakowe, należy to zaznaczyć w protokóle wyborczym z podaniem przyczyn, mogących ewentualnie wyjaśnić powyższą niezgodność. Następnie przewodniczący wyjmuje z kopert karty do głosowania i odczytuje ich treść, dwaj zaś członkowie komisji wyborczej wpisują do dwóch kart obliczenia głosy, oddane ważnie:
a)
przy wyborach wójta, podwójciego i dwóch ławników - na poszczególnych kandydatów;
b)
przy wyborach trzech ławników - na poszczególne listy kandydatów.
(3)
W trakcie odczytywania karty do głosowania przewodniczący komisji wyborczej bada jej ważność. O nieważności karty do głosowania decyduje komisja wyborcza. Od tych decyzyj niema odwołania (wzór Nr. 6).

Wybór wójta.

(1)
Zgłoszenie kandydata na wójta uskutecznia się na piśmie lub ustnie do protokółu; może ono zawierać nazwisko tylko jednego kandydata i powinno być podpisane lub zgłoszone przez co najmniej 1/4 ustawowej liczby radnych. Zgłoszenie może podpisać lub zgłosić tylko obecny na zebraniu radny, przyczem każdy obecny radny może podpisać lub zgłosić tylko jedno zgłoszenie.
(2)
W zgłoszeniu należy wymienić imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania kandydata. W razie zgłoszenia kandydatów o jednakowem imieniu i nazwisku oraz wieku i miejscu zamieszkania - przewodniczący komisji wyborczej wzywa radnych, zgłaszających kandydata do podania cech, ściśle określających osobę kandydata (imię ojca, zawód i t. p.).
(3)
Kandydat powinien oświadczyć, że: zgadza się na wystawienie jego kandydatury, posiada prawo wybieralności, zapoznał się z treścią art. 8 i 9 ustawy. Uczynić to może bądź przez podpisanie deklaracji na piśmie, którą dołącza się do zgłoszenia, bądź przez oświadczenie ustne na zapytanie przewodniczącego komisji wyborczej, co należy zaznaczyć w protokóle wyborczym (wzór Nr. 7).
(4)
Na prośbę wyborców i zgodnie z ich wolą każdy może w obecności przewodniczącego komisji wyborczej napisać zgłoszenie oraz podpisać za niepiśmiennych wyborców.
(1)
Po zgłoszeniu kandydatów komisja wyborcza bada, czy zgłoszenia były prawidłowe i czy zgłoszeni kandydaci mają prawo wybieralności.
(2)
W razie zauważenia braków przewodniczący komisji wyborczej zwraca się do zgłaszających o ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia braków komisja wyborcza stwierdza nieważność całego zgłoszenia lub nieważność poszczególnych kandydatur. Od tych decyzyj komisji wyborczej niema odwołania.
(3)
Następnie komisja wyborcza ustala listę ważnie zgłoszonych kandydatów, którą przewodniczący ogłasza zebranym (wzór Nr. 8).
(1)
Każdy wyborca może oddać głos przy każdem głosowaniu tylko na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów.
(2)
Wyborca na karcie do głosowania wpisuje imię, nazwisko i ewentualnie imię ojca kandydata (§ 15 ust. 1 lit. f),
(3)
Karta do głosowania może zawierać tylko jedno nazwisko kandydata.
(4)
Karta może być pisana lub odbita mechanicznie.
(1)
Nieważne są:
a)
karty do głosowania, włożone do kopert urzędowo nieostemplowanych;
b)
karty koloru oczywiście innego niż biały;
c)
karty niewypełnione;
d)
karty, zawierające więcej niż jedno nazwisko kandydata;
e)
karty, zawierające prócz imion i nazwiska dopiski, przyczem znaki pisarskie przy nazwisku nie powodują nieważności karty;
f)
karty wyraźnie nieczytelne lub nie wskazujące niewątpliwie na jednego z ważnie zgłoszonych kandydatów. Wymienienie imienia kandydata jest niezbędne tylko wówczas, gdy zgłoszono więcej kandydatów tego samego nazwiska. W razie zgłoszenia dwu lub więcej kandydatów tego samego nazwiska i imienia należy wymienić imię ojca bądź zawód i t. p. (§ 12 ust. 2). Błędy i niedokładności pisowni nie powodują nieważności karty do głosowania, jeżeli nie zachodzi wątpliwość co do tożsamości kandydata.
(2)
Z kilku znalezionych w kopercie prawidłowo wypełnionych i o jednakowej treści kart do głosowania komisja wyborcza uznaje za ważną tylko jedną kartę. Jeżeli zaś w kopercie znaleziono dwie lub więcej kart do głosowania o różnej treści, komisja wyborcza wszystkie znajdujące się w kopercie karty uznaje za nieważne.
(3)
Skreślenie nazwiska i dopisanie innego nie powoduje nieważności karty do głosowania.
(1)
Za wybranego na wójta komisja wyborcza uznaje tego z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, który uzyskał taką ilość ważnych głosów, jaka cyfrowo odpowiada co najmniej połowie plus jeden ustawowej liczby radnych.
(2)
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów, komisja przeprowadza bezzwłocznie głosowanie ściślejsze.
(3)
W głosowaniu ściślejszem wyborca może głosować tylko na jednego z tych dwóch ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy w pierwszem głosowaniu uzyskali najwięcej głosów. W razie równości głosów o skreśleniu rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego komisji wyborczej.
(4)
Jeżeli w głosowaniu ściślejszem żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 1 ilości głosów, komisja wyborcza przeprowadza powtórne głosowanie ściślejsze. W powtórnem głosowaniu ściślejszem wyborca może głosować tylko na tego kandydata, który w pierwszem głosowaniu ściślejszem uzyskał większą ilość głosów. W razie równości głosów o skreśleniu rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego komisji wyborczej.
(5)
Jeżeli w powtórnem głosowaniu ściślejszem kandydat nie otrzymał wymaganej w ust. (1) ilości głosów, komisja wyborcza stwierdza niedokonanie wyboru, o czem przewodniczący bezzwłocznie donosi staroście powiatowemu. Wówczas stosuje się art. 50 ust. (4) ustawy.

Wybór podwójciego.

Postanowienia, zawarte w §§ 12 - 16, mają analogiczne zastosowanie przy wyborze podwójciego z tem uzupełnieniem, że kandydat na podwójciego - poza przewidzianemi w § 12 ust. (3) artykułami ustawy - powinien zapoznać się również z art. 6 ustawy.

Wybór ławników.

(1)
Wybrany na ławnika może być każdy obywatel polski bez różnicy płci, który ukończył do dnia zarządzenia wyborów 30 lat i ma w myśl art. 3 ustawy na terenie danej gminy ogólne prawo wybierania do organów ustrojowych związków samorządowych bez względu na to, czy jest radnym gminnym, czy nim nie jest.
(2)
W gminach wiejskich, liczących do 10.000 mieszkańców, radni wybierają dwóch ławników, w gminach zaś, liczących ponad 10.000 mieszkańców - trzech ławników. Liczbę ławników w gminie określa starosta powiatowy.

Wybór dwóch ławników.

(1)
Zgłoszenie kandydatów na ławników uskutecznia się na piśmie lub ustnie do protokółu; może ono zawierać nazwiska najwyżej dwóch kandydatów i winno być podpisane lub zgłoszone przez co najmniej 1/4 ustawowej liczby obecnych radnych. Wyborca może podpisać lub zgłosić tylko jedno zgłoszenie.
(2)
Postanowienia, zawarte w § 12 ust. (2), (3) i (4) oraz §§ 13 - 15, mają analogiczne zastosowanie z tem uzupełnieniem, że kandydat na ławnika - poza przewidzianemi w § 12 ust. (3) artykułami ustawy - powinien zapoznać się również z art. 6 ustawy (wzór Nr. 7).
(3)
W razie zgłoszenia ważnie tylko dwóch kandydatów głosowanie nie odbywa się; w tym przypadku ławnikami zostają zgłoszeni dwaj kandydaci.
(1)
Za wybranych na ławników komisja wyborcza uznaje tych dwóch z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największe liczby ważnych głosów. W razie równości głosów rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego komisji wyborczej.
(2)
Jeżeli wszystkie głosy padły na jednego tylko kandydata, komisja wyborcza uznaje go za wybranego na ławnika. Wybór drugiego ławnika komisja przeprowadza natychmiast w powtórnem głosowaniu na pozostałych ważnie zgłoszonych kandydatów. Głosowanie powtórne odbywa się na tych samych zasadach, jak i pierwsze. Za wybranego komisja uznaje tego kandydata, który uzyskał największą ilość ważnych głosów.

Wybór trzech ławników.

(1)
Lista kandydatów na ławników powinna być zgłoszona na piśmie lub ustnie do protokółu, podpisana lub zgłoszona przez co najmniej 1/5 ustawowej liczby radnych i może zawierać nazwiska najwyżej sześciu kandydatów. Listę może podpisać lub zgłosić tylko obecny na zebraniu radny, przyczem każdy z nich może podpisać lub zgłosić tylko jedną listę.
(2)
Postanowienia, zawarte w § 12 ust. (2), (3) i (4) oraz § 13 ust. (1) i (2), mają analogiczne zastosowanie z tem uzupełnieniem, że komisja wyborcza ustala ważnie zgłoszone listy kandydatów, nadaje każdej liście numer, poczem przewodniczący po ogłoszeniu wywiesza je do przejrzenia (wzory Nr. 7 i 8).
(1)
Kandydować można tylko z jednej listy. W razie umieszczenia kandydata na paru listach kandydat na zapytanie przewodniczącego komisji wyborczej powinien oświadczyć, z której listy chce kandydować. W razie nieobecności kandydata kandydaturę zachowuje się jedynie na tej liście, do której dołączona jest deklaracja z datą najpóźniejszą. W razie jednakowych dat kandydata skreśla się ze wszystkich list.
(2)
W razie zgłoszenia jednej tylko ważnej listy, zawierającej co najmniej trzech kandydatów, głosowanie nie odbywa się, a komisja wyborcza uznaje za wybranych na ławników trzech kandydatów, umieszczonych na trzech pierwszych miejscach zgłoszonej listy.
(3)
Łączenie (blok) list jest niedopuszczalne.
(1)
Każdy wyborca może głosować tylko na jedną z ważnie zgłoszonych list kandydatów, wpisując na karcie do głosowania tylko numer listy.
(2)
Karta do głosowania może być pisana lub odbita mechanicznie, przyczem numer listy może być oznaczony słowem lub cyfrą.
(1)
Nieważne są:
a)
karty do głosowania, zawierające prócz numeru listy dopiski, jednakże znaki pisarskie nie powodują unieważnienia karty;
b)
karty wyraźnie nieczytelne lub nie wskazujące niewątpliwie na jedną z ważnie zgłoszonych list kandydatów.
(2)
Postanowienia, zawarte w § 15 ust. (1) lit. a), b), c) oraz ust. (2), mają analogiczne zastosowanie.
(1)
Po ustaleniu, ile każda z list kandydatów otrzymała ważnie oddanych głosów, komisja wyborcza dokonywa podziału mandatów pomiędzy listy.
(2)
Mandaty ławników rozdziela się między ważnie zgłoszone listy kandydatów w stosunku do ilości głosów, ważnie oddanych na daną listę. Łączną sumę głosów, ważnie oddanych na wszystkie ważnie zgłoszone listy kandydatów, dzieli się przez liczbę ławników, mających być wybranymi; powstały przy dzieleniu ułamek zaokrągla się w górę do pełnej jedynki. Otrzymana w ten sposób liczba jest dzielnikiem wyborczym. Każda lista otrzymuje tyle mandatów, ile razy dzielnik wyborczy mieści się w liczbie głosów, ważnie oddanych na daną listę bez uwzględnienia ułamków. Jeżeli po tym podziale pozostaną jeszcze wolne mandaty, dzieli się ilość ważnych głosów każdej listy przez liczbę mandatów już jej przyznanych, powiększoną o jeden. Tej liście kandydatów, która wykaże najwyższy iloraz wraz z ułamkiem, przyznaje się dalszy mandat. W ten sposób postępuje się dalej w miarę potrzeby. W razie gdyby parę list miało jednakowe prawo do tego samego mandatu, rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego komisji wyborczej.
(3)
Mandaty, uzyskane przez poszczególne listy, przypadają kandydatom danej listy w kolejności zajmowanego miejsca na liście.
I.
Przy obecności 18 radnych należy wybrać 3 ławników. Zgłoszono ważnie 4 listy kandydatów.

Dzielnik wyborczy: 18 : 3 = 6.

Lista Nr. 1 uzyskała 2 głosy i otrzymuje 2 : 6 = 0 mandatów.

Lista Nr. 2 uzyskała 3 głosy i otrzymuje 3 : 6 = 0 mandatów.

Lista Nr. 3 uzyskała 6 głosów i otrzymuje 6 : 6 = 1 mandat.

Lista Nr. 4 uzyskała 7 głosów i otrzymuje 7 : 6 = 1 mandat.

Pozostaje do rozdziału jeszcze jeden mandat; w tym celu dzielimy:

dlalistyNr. 1 - 2 : 1 = 2
" "Nr. 2 - 3 : 1 = 3
" "Nr. 3 - 6 : 2 = 3
" "Nr. 4 - 7 : 2 = 31/2

Trzeci mandat przypada liście Nr. 4.

II.
Przy obecności 17 radnych należy wybrać 3 ławników. Zgłoszono ważnie 3 listy kandydatów.

Dzielnik wyborczy: 17 : 3 = 52/3, t. j. 6.

Lista Nr. 1 otrzymała 9 głosów i otrzymuje 9 : 6 = 1 mandat.

Lista Nr. 2 otrzymała 4 głosy i otrzymuje 4 : 6 = 0 mandatów.

Lista Nr. 3 otrzymała 4 głosy i otrzymuje 4 : 6 = 0 mandatów.

Pozostają do podziału 2 mandaty.

ListaNr. 1 - 9 : 2 = 41/2
"Nr. 2 - 4 : 1 = 4
"Nr. 3 - 4 : 1 = 4

Drugi mandat otrzymuje lista Nr. 1.

Pozostaje jeszcze 1 mandat.

ListaNr. 1 - 9 : 3 = 3
"Nr. 2 - 4 : 1 = 4
"Nr. 3 - 4 : 1 = 4

Ponieważ listy Nr. 2 i Nr. 3 mają jednakowe prawo do trzeciego mandatu, przeto postępuje się w myśl § 25 ust. 2; o tem, która z tych dwóch list otrzyma trzeci mandat, rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego komisji wyborczej.

Wybory uzupełniające.

(1)
W razie unieważnienia wyborów poszczególnych członków zarządu gminnego, albo gdy w okresie kadencji ubędzie członek zarządu gminnego, starosta powiatowy zarządza w ciągu 14 dni wybory uzupełniające.
(2)
Wybory uzupełniające wójta, podwójciego, dwóch i trzech ławników, przeprowadza się na tych samych zasadach, jak wybory główne.
(3)
Wybory uzupełniające jednego ławnika przeprowadza się tak, jak wybory dwóch ławników, przyczem 1/4 ustawowej liczby radnych może zgłosić tylko jednego kandydata, a za wybranego na ławnika uznaje się tego z pośród zgłoszonych ważnie kandydatów, który uzyskał największą ilość ważnych głosów. W razie równości głosów rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego komisji wyborczej.
(4)
Postanowienia, zawarte w §§ 27 - 31, mają analogiczne zastosowanie przy wyborach uzupełniających.

Ogłoszenie wyników wyborów i protokół wyborczy.

(1)
Przewodniczący komisji wyborczej bezpośrednio po ustaleniu wyniku wyboru ogłasza go zebranym wyborcom. Komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać: datę, czas trwania (początek i koniec) oraz miejsce wyborów, skład komisji wyborczej, liczbę uprawnionych, liczbę obecnych i liczbę głosujących wyborców, ważnie zgłoszonych kandydatów albo ważnie zgłoszone listy kandydatów, liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów albo na poszczególne listy kandydatów, imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania wybranych.
(2)
Protokóły wyborcze sporządza się oddzielnie dla wyboru wójta, oddzielnie dla podwójciego, oddzielnie zaś dla wyboru ławników (wzory Nr. 9, 10 i 11).
(3)
Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji wyborczej.
(4)
Do protokółu dołącza się zgłoszenia kandydatów albo listy kandydatów, wykaz radnych, karty do głosowania (ważne i unieważnione) oraz karty obliczenia.
(5)
Odpis każdego protokółu przewodniczący komisji wyborczej przesyła bezzwłocznie staroście powiatowemu.

Protesty wyborcze i unieważnienie wyborów z urzędu.

Wybory są nieważne:
a)
jeżeli zostanie stwierdzone, że przy wyborach dopuszczono się przekupstw, fałszu lub jakiegokolwiek podstępu, a popełnione przestępstwa mogły wpłynąć na wynik wyborów;
b)
jeżeli wybory przeprowadzone zostały niezgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, a popełnione uchybienia mogły wpłynąć na wynik wyborów.
(1)
W ciągu 7 dni po dniu wyborów ta sama liczba wyborców, jaka jest uprawniona do zgłoszenia kandydatów albo listy kandydatów (§ 12 ust. 1, albo § 19 ust. 1, albo § 21 ust. 1), ma prawo wnieść na piśmie uzasadniony protest przeciwko wyborom z żądaniem unieważnienia poszczególnych wyborów w całości albo wyboru poszczególnych osób.
(2)
Protesty wnosi się na ręce wójta, który w terminie 3-dniowym powinien je przesłać z odpowiedniemi wyjaśnieniami komisji wyborczej do starosty powiatowego.
(1)
O nieważności aktu wyborczego w całości lub części z urzędu i na skutek protestu orzeka starosta powiatowy, stosując postanowienia, zawarte w art. 31 ustawy.
(2)
W razie unieważnienia wyboru starosta powiatowy w ciągu 14 dni, licząc od unieważnienia, zarządza nowe wybory. W razie zaś unieważnienia wyboru poszczególnych członków zarządu gminnego mają analogiczne zastosowanie postanowienia, zawarte w § 26.

Postanowienia końcowe.

Czynności wójta, przewidziane rozporządzeniem niniejszem, w braku tego organu wykonywa podwójci, w braku zaś podwójciego spełnia je organ tymczasowy, powołany w myśl przepisów art. 50, art. 55 ust. 2 oraz art. 72 i 73 ustawy, bądź przepisów dotychczasowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w sprawach, unormowanych rozporządzeniem niniejszem.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika