§ 288. - [Skierowanie małoletniego do instytucjonalnej pieczy zastępczej] - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r.
§  288.  [Skierowanie małoletniego do instytucjonalnej pieczy zastępczej]
1. 
Niezwłocznie po wydaniu wykonalnego orzeczenia o umieszczeniu małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej sąd zwraca się do właściwego organu o skierowanie małoletniego do odpowiedniej placówki lub ośrodka, a po otrzymaniu informacji o skierowaniu lub skierowania poleca doprowadzenie go zgodnie ze skierowaniem.
2. 
Sąd może zlecić rodzicom małoletniego jego doprowadzenie również w przypadku doprowadzenia małoletniego umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.