Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.2.16

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 9 stycznia 1973 r.
Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 80 i 81 ustawy z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 41, poz. 215) oraz w związku z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 119 i z 1972 r. Nr 11, poz. 81) zarządza się, co następuje:
Rzecznik interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "rzecznikiem", sprawuje swoje czynności osobiście lub przy pomocy zastępcy na podstawie Prawa o sądach ubezpieczeń społecznych i innych przepisów szczególnych oraz wytycznych Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Rzecznik używa pieczęci urzędowej z napisem w otoku: "Rzecznik Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych".
Do zadań rzecznika należy w szczególności:
1)
czuwanie nad stosowaniem prawidłowej i jednolitej wykładni przepisów prawnych w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych;
2)
przekazywanie Ministrowi Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
a)
wniosków co do potrzeby zmian lub uzupełnień istniejących przepisów prawnych,
b)
ważniejszych orzeczeń w sprawach zawierających wykładnię prawa,
c)
bieżących informacji co do źródeł sporów rozstrzyganych w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych oraz wynikających z tego wniosków,
d)
okresowych informacji z działalności urzędu rzecznika;
3)
udział w posiedzeniach Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w sprawach toczących się przed tym Trybunałem, w których zachodzi potrzeba składania wniosków;
4)
informowanie Prezesa Trybunału Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzonych rozbieżnościach w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych;
5)
przedstawianie wniosków zmierzających do przyspieszenia toku postępowania poprzedzającego wnoszenie spraw do sądów ubezpieczeń społecznych;
6)
zgłaszanie do sądów ubezpieczeń społecznych udziału w postępowaniu w sprawach, w których swój udział uważa za wskazany; w tym celu rzecznik może żądać nadesłania przez sąd akt sprawy, które powinien zwrócić w ciągu dwóch tygodni od daty ich otrzymania;
7)
współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; współdziałanie przy opracowywaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podań o złożenie rewizji nadzwyczajnej;
8)
współpraca z zainteresowanymi departamentami Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w sprawach wchodzących do zakresu działania rzecznika.
1.
Strojem urzędowym rzecznika i jego zastępców przy rozprawach jest toga i biret.
2.
Krój togi i biretu jest taki sam, jakich używa prokurator, z tym że kolor wypustek na kołnierzu, mankietach togi i birecie oraz kolor żabotu jest w stroju rzecznika jasno popielaty.
Rzecznik kieruje działalnością podległych sobie pracowników, ustalając dla nich zakres czynności.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1947 r. - Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 45, poz. 239).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.