Regulamin pobytu w ośrodku dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1828

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1 , 2
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się regulamin pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 282, poz. 1654).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW

§  1.
Regulamin określa zasady pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców, zwanych dalej "ośrodkami".
§  2.
1.
Cudzoziemca przyjmuje się do ośrodka, po wpisaniu jego danych osobowych do ewidencji mieszkańców ośrodka.
2.
Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, pracownik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "pracownikiem urzędu", wydaje cudzoziemcowi, za pokwitowaniem, identyfikator.
§  3.
1.
Cudzoziemiec przyjmowany do ośrodka otrzymuje na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, w zrozumiałym dla niego języku:
1)
regulamin pobytu w ośrodku;
2)
informacje o:
a)
przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,
b)
przepisach regulujących udzielanie pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym o przepisach regulujących pobyt w ośrodku,
c)
podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej, o których mowa w art. 82a pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.),
d)
organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców,
e)
krajowych organach ochrony praw człowieka,
f)
stosowaniu w ośrodku procedur przeciwdziałania wszystkim przypadkom przemocy oraz reagowania na nie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec małoletnich cudzoziemców,
g)
braku odpowiedzialności ośrodka za pieniądze lub inne przedmioty przechowywane przez cudzoziemca.
2.
Cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie, że otrzymał regulamin i informacje, o których mowa w ust. 1.
§  4.
1.
Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka, zwany dalej "mieszkańcem", otrzymuje, za pokwitowaniem, do użytku: ręcznik, sztućce, naczynia i komplet pościeli.
2.
Mieszkaniec przed opuszczeniem ośrodka w związku z:
1)
przeniesieniem do innego ośrodka,
2)
przyznaniem pomocy socjalnej realizowanej w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
ustaniem prawa do pomocy socjalnej

- rozlicza się, za pokwitowaniem, z przedmiotów otrzymanych do użytku.

§  5.
1.
Mieszkańca kwateruje się w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka wraz z jego małoletnimi dziećmi, o ile służy to najlepszemu zabezpieczeniu interesów tych małoletnich dzieci, a w miarę możliwości, za jego zgodą, także z innymi członkami jego rodziny, i wyznacza mu się miejsce do spania.
2.
Przy kwaterowaniu w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka bierze się pod uwagę wiek i płeć mieszkańca.
3.
Mieszkańca wymagającego szczególnego traktowania kwateruje się z uwzględnieniem jego szczególnych potrzeb.
4.
Mieszkaniec może dokonać zmiany pomieszczenia mieszkalnego lub miejsca wyznaczonego mu do spania za zgodą pracownika urzędu.
5.
Mieszkaniec może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego, w przypadku gdy:
1)
wymagają tego względy organizacyjne lub
2)
jest to podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa temu mieszkańcowi lub innym mieszkańcom ośrodka.
§  6.
1.
Pracownik urzędu lub pracownik ochrony ośrodka mogą wejść do pomieszczenia mieszkalnego ośrodka, w którym są zakwaterowani mieszkańcy, po uzyskaniu zgody co najmniej jednego z pełnoletnich mieszkańców zakwaterowanych w tym pomieszczeniu.
2.
Pracownik urzędu lub pracownik ochrony ośrodka mogą wejść do pomieszczenia mieszkalnego ośrodka, w którym są zakwaterowani mieszkańcy, bez zgody, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy przemawiają za tym ważne względy bezpieczeństwa, względy sanitarno-epidemiologiczne lub nagłe sytuacje losowe, wymagające działań dla zapewnienia ochrony zdrowia i praw osób.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do pomieszczenia mieszkalnego ośrodka, w którym są zakwaterowani mieszkańcy, mogą wejść co najmniej dwie osoby spośród pracowników urzędu lub pracowników ochrony ośrodka.
4.
Pracownik urzędu lub pracownik ochrony ośrodka mogą wejść do pomieszczenia niebędącego pomieszczeniem mieszkalnym ośrodka, w którym przebywają cudzoziemcy, bez konieczności uzyskania ich zgody.
§  7.
1.
Wejście na teren ośrodka osób niebędących jego mieszkańcami albo pracownikami urzędu wymaga każdorazowo zgody.
2.
Zgody na wejście na teren ośrodka udziela na wniosek:
1)
cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej, innych niż mieszkańcy tego ośrodka - pracownik urzędu;
2)
pozostałych osób - Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Szefem Urzędu".
3.
We wniosku o udzielenie zgody na wejście na teren ośrodka należy podać adres ośrodka, cel wejścia, termin oraz imię i nazwisko osoby wchodzącej, a w przypadku odwiedzin mieszkańca jego imię i nazwisko.
4.
W przypadku przedstawicieli organizacji, do których zadań należy udzielanie pomocy cudzoziemcom, podmiotów udzielających pomocy prawnej w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz nauczyciela prowadzącego z dzieckiem zajęcia indywidualnego nauczania lub zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z orzeczeniem wydanym na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Szef Urzędu może udzielić zgody na wejście na teren ośrodka na okres prowadzenia działań na rzecz cudzoziemców przebywających w ośrodku.
5.
Szef Urzędu lub pracownik urzędu mogą odmówić udzielenia zgody na wejście na teren ośrodka lub cofnąć tę zgodę, w przypadku gdy:
1)
jest to podyktowane ważnym interesem cudzoziemca lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa temu cudzoziemcowi, innym mieszkańcom ośrodka lub pracownikowi urzędu lub
2)
wymaga tego bezpieczeństwo ośrodka, lub
3)
wymagają tego względy sanitarno-epidemiologiczne.
6.
Obowiązek uzyskania zgody na wejście na teren ośrodka nie dotyczy:
1)
cudzoziemców korzystających z pomocy udzielanej poza ośrodkiem, którzy w tym ośrodku otrzymują świadczenie pieniężne, pod warunkiem że wejście do ośrodka odbywa się w godzinach od 900 do 1600 i jego cel jest związany z korzystaniem z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przedstawicieli Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców;
3)
funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, członków zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych organów porządku publicznego i służb ratowniczych;
4)
podmiotów świadczących usługi na rzecz Szefa Urzędu;
5)
przedstawicieli organów kontroli państwowej i inspekcji sanitarnej;
6)
przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka.
7.
Osoby, o których mowa w ust. 6, mogą wejść na teren ośrodka po uprzednim zawiadomieniu pracownika urzędu.
8.
Szef Urzędu może zakazać wejścia na teren ośrodka lub ograniczyć możliwość wejścia cudzoziemcom, o których mowa w ust. 6 pkt 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
§  8.
1.
Osoba, której wejście na teren ośrodka wymaga zgody, okazuje pracownikowi ochrony ośrodka dokument potwierdzający jej tożsamość, a także dokument potwierdzający posiadanie zgody na wejście na teren ośrodka.
2.
Osoba, której wejście na teren ośrodka nie wymaga zgody, okazuje pracownikowi ochrony ośrodka dokument tożsamości, a także dokument potwierdzający, że jest osobą, o której mowa w § 7 ust. 6.
3.
Dane osób wchodzących i wychodzących z terenu ośrodka umieszcza się w ewidencji, z uwzględnieniem imion, nazwisk oraz numerów i rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość tych osób.
§  9.
1.
Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 i ust. 6 pkt 1, mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 900 do 1600 w miejscu ustalonym z pracownikiem urzędu.
2.
W miarę możliwości miejsce spotkania mieszkańca z jego pełnomocnikiem powinno zapewniać warunki nienaruszające prawa do prywatności.
3.
Za zgodą pracownika urzędu godziny przebywania na terenie ośrodka mogą zostać wydłużone, nie później jednak niż do godziny 2200.
4.
W uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu, udzielając zgody, o której mowa w § 7 ust. 4, może określić inne godziny pobytu na terenie ośrodka.
§  10.
1.
Całodzienne wyżywienie zbiorowe jest wydawane w stołówce.
2.
Posiłki są wydawane trzy razy dziennie w godzinach: 800-1000, 1200-1400 i 1700-1900.
3.
Posiłki i napoje, które otrzymują mieszkańcy, uwzględniają, w miarę możliwości, wymogi religijne i kulturowe.
4.
Godziny wydawania posiłków mogą być zmienione przez pracownika urzędu, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub przemawia za tym ważny interes mieszkańców, w szczególności związany z uwarunkowaniami kulturowymi lub z wykonywaniem przez mieszkańców praktyk religijnych.
5.
Wyżywienie niepobrane przez mieszkańców w danym dniu w godzinach spożywania posiłków nie podlega wydaniu w późniejszym terminie oraz nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.
6.
Jeżeli mieszkaniec z przyczyn niezależnych od siebie nie może pobrać posiłku w godzinach jego spożywania, posiłek można wydać temu mieszkańcowi w danym dniu w późniejszym terminie, gdy pozwalają na to względy organizacyjne i sanitarno-epidemiologiczne.
§  11.
Mieszkańcowi udostępnia się pomieszczenie kuchenne do przygotowywania posiłków oraz urządzenia chłodnicze do przechowywania artykułów żywnościowych.
§  12.
Mieszkaniec jest obowiązany:
1)
wykazywać szczególną troskę o bezpieczeństwo małoletnich dzieci pozostających pod jego opieką;
2)
przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600;
3)
powracać do ośrodka przed godziną 2300;
4)
posiadać i okazywać na żądanie pracownika urzędu lub pracownika ochrony ośrodka tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca oraz identyfikator;
5)
przy każdorazowym opuszczeniu terenu ośrodka pozostawiać pracownikowi ochrony ośrodka identyfikator.
§  13.
Na terenie ośrodka cudzoziemcom nie zezwala się na:
1)
posiadanie broni lub amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.), a także materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów, których używanie może zagrażać porządkowi w ośrodku;
2)
posiadanie lub zażywanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
3)
posiadanie lub spożywanie napojów alkoholowych;
4)
zakłócanie porządku w ośrodku, w szczególności poprzez krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk, który zakłóca spokój, porządek, spoczynek albo wywołuje zgorszenie na terenie ośrodka;
5)
przyjmowanie na nocleg osób nieuprawnionych do przebywania w ośrodku;
6)
samowolne przenoszenie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych ośrodka;
7)
używanie dodatkowych urządzeń grzewczych, które nie stanowią wyposażenia ośrodka;
8)
wynoszenie posiłków ze stołówki;
9)
nagrywanie rozmów lub fotografowanie lub filmowanie cudzoziemców przebywających na terenie ośrodka bez ich zgody;
10)
niszczenie mienia ośrodka oraz mienia innych cudzoziemców przebywających w ośrodku;
11)
prowadzenie działalności w celach zarobkowych;
12)
wykorzystywanie pomieszczeń ośrodka niezgodnie z przeznaczeniem;
13)
palenie wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami.
§  14.
1.
W budynku ośrodka wyznacza się palarnię lub miejsca na zewnętrz budynku ośrodka, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone. Miejsca te ustala się w taki sposób, aby nie narażać osób niepalących na skutki dymu tytoniowego.
2.
W budynku ośrodka w widocznych miejscach umieszcza się informację słowną oraz graficzną o zakazie używania wyrobów tytoniowych oraz oznacza się palarnię i miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone.
§  15.
W ośrodku stosuje się procedury przeciwdziałania wszystkim przypadkom przemocy oraz reagowania na nie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec małoletnich cudzoziemców.
§  16.
W ośrodku zapewnia się możliwość uczestniczenia małoletnich w zajęciach rekreacyjnych oraz możliwość organizowania zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowych z udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz osób fizycznych.
§  17.
1.
Wnioski, skargi lub prośby cudzoziemców mogą być składane pisemnie lub za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2.
W razie złożenia wniosku, skargi lub prośby ustnie, przyjmujący je sporządza protokół, który podpisują przyjmujący i składający wniosek, skargę lub prośbę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia wniosku, skargi lub prośby, imię, nazwisko i adres składającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
3.
Przyjmujący wnioski, skargi lub prośby potwierdza ich przyjęcie.
4.
Wnioski, skargi lub prośby cudzoziemców są przyjmowane przez pracownika urzędu.
5.
Wnioski i skargi dotyczące pracownika urzędu oraz w sprawach funkcjonowania i warunków pobytu w ośrodku składa się bezpośrednio do Szefa Urzędu.
§  18.
Tekst regulaminu pobytu w ośrodku oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c-e, umieszcza się w widocznym miejscu na terenie ośrodka w języku polskim oraz w językach zrozumiałych dla przebywających w ośrodku cudzoziemców.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 96).