Rozdział 8 - Przepis końcowy - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2848

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  8

Przepis końcowy

§  31. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. poz. 2290), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1855 i 2770).