Rozdział 7 - Przygotowanie tymczasowo aresztowanego do zwolnienia z aresztu śledczego - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2848

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  7

Przygotowanie tymczasowo aresztowanego do zwolnienia z aresztu śledczego

§  27.  [Weryfikacja potrzeb związanych z opuszczeniem aresztu śledczego]
1. 
Z chwilą powzięcia informacji o mającym nastąpić zwolnieniu tymczasowo aresztowanego dokonuje się weryfikacji uprzednio ustalonych potrzeb związanych z opuszczeniem aresztu śledczego oraz powrotem do miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania.
2. 
Tymczasowo aresztowany udziela stosownych informacji niezbędnych dla prawidłowego przygotowania go do opuszczenia aresztu śledczego.
3. 
W trakcie weryfikowania potrzeb, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się stan depozytów i informacje uzyskane od tymczasowo aresztowanego, a ponadto zobowiązanie się rodziny, osoby bliskiej lub wskazanej przez tymczasowo aresztowanego do zapewnienia mu pomocy w przypadku, o którym mowa w art. 167a § 6 Kodeksu.
§  28.  [Zwolnienie tymczasowo aresztowanego w trakcie dokonywania czynności procesowych poza terenem aresztu śledczego]
1. 
Jeżeli zwolnienie tymczasowo aresztowanego nastąpiło w trakcie dokonywania czynności procesowych poza terenem aresztu śledczego, czynności związanych ze zwolnieniem dokonuje się po otrzymaniu dokumentów skutkujących zwolnieniem.
2. 
Osoba zwolniona w trybie, o którym mowa w ust. 1, zgłasza się bezpośrednio po zwolnieniu do aresztu, w celu dokonania czynności związanych ze zwolnieniem, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zwolnienia.
§  29.  [Pozostawienie osoby zwolnionej w areszcie śledczym ze względu na jej stan zdrowia]
O pozostawieniu osoby zwolnionej w areszcie śledczym z powodu, o którym mowa w art. 167a § 4 i 5 Kodeksu, zawiadamia się niezwłocznie sędziego penitencjarnego, organ dysponujący, a w miarę możliwości rodzinę lub osobę bliską albo osobę wskazaną przez zwolnionego.
§  30.  [Zapewnienie zwalnianemu noclegu w areszcie śledczym]
1. 
Jeżeli zwolnienie z aresztu śledczego następuje w godzinach 19.00-6.00, osobie zwolnionej zapewnia się na jej pisemny wniosek nocleg w areszcie śledczym oddzielnie od tymczasowo aresztowanych.
2. 
Jeżeli zwolnienie z aresztu śledczego następuje poza godzinami, o których mowa w ust. 1, dyrektor, na pisemny wniosek osoby zwolnionej, w uzasadnionych przypadkach może zezwolić tej osobie na nocleg w areszcie śledczym, na warunkach, o których mowa w tym przepisie.
3. 
Czynności związanych ze zwolnieniem, które wymagają obecności tej osoby, dokonuje się bezpośrednio po noclegu.