Rozdział 6 - Warunki opieki zdrowotnej i bytowej - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2848

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  6

Warunki opieki zdrowotnej i bytowej

§  18.  [Skierowanie tymczasowo aresztowanego do podmiotu leczniczego poza aresztem śledczym lub w innym areszcie śledczym; leczenie tymczasowo aresztowanego przez wybranego przez niego lekarza]
1. 
W nagłym przypadku decyzję o skierowaniu tymczasowo aresztowanego, w celu leczenia, do podmiotu leczniczego poza aresztem śledczym lub w innym areszcie śledczym może podjąć, na wniosek lekarza, dyrektor.
2. 
Leczenie tymczasowo aresztowanego na jego koszt, przez wybranego przez niego lekarza, na terenie aresztu śledczego, wymaga zgody organu dysponującego, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 115 § 6 Kodeksu.
§  19.  [Odstępstwa od zasad wykonywania tymczasowego aresztowania ze względu na stan zdrowia tymczasowo aresztowanego]
1. 
Wobec tymczasowo aresztowanych przebywających w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi, a także przewlekle chorych i rekonwalescentów, dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, dokonywać niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie uzasadnionym stanem zdrowia tych tymczasowo aresztowanych.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec tymczasowo aresztowanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, upośledzonych umysłowo, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Dyrektor może dokonywać tych odstępstw na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza lub psychologa.
§  20.  [Odstępstwa od zasad wykonywania tymczasowego aresztowania wobec tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i karmiących]
1. 
Wobec tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub po zasięgnięciu jego opinii, niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.
2. 
Tymczasowo aresztowaną kobietę ciężarną przenosi się, na dwa miesiące przed przewidywanym terminem porodu, do szpitalnego oddziału ginekologiczno-położniczego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, po uprzednim powiadomieniu organu dysponującego o konieczności takiego przeniesienia.
§  21.  [Wyposażenie celi mieszkalnej]
Cela mieszkalna powinna być wyposażona w łóżko dla każdego tymczasowo aresztowanego, odpowiednią do liczby tymczasowo aresztowanych liczbę stołów, szafek i taboretów oraz środków do utrzymania czystości w celi. Niezbędne urządzenia sanitarne sytuuje się w sposób zapewniający ich niekrępujące użytkowanie.
§  22.  [Odzież i inne przedmioty tymczasowo aresztowanego]
1. 
Jeżeli własna odzież, bielizna i obuwie tymczasowo aresztowanego ulegną w trakcie pobytu zniszczeniu lub są nieodpowiednie ze względu na porę roku, tymczasowo aresztowany korzysta z odzieży, bielizny i obuwia według norm przypadających skazanym.
2. 
Tymczasowo aresztowany potwierdza podpisem:
1)
przyjęcie do użytku i zwrot do magazynu przekazanych mu przedmiotów, z wyłączeniem środków higieny osobistej;
2)
otrzymanie z depozytu dokumentów, środków pieniężnych i przedmiotów, o których mowa w art. 79a § 2 Kodeksu.
§  23.  [Higiena osobista tymczasowo aresztowanego]
1. 
Tymczasowo aresztowany utrzymuje należytą czystość osobistą i dba o schludny wygląd.
2. 
Tymczasowo aresztowanemu, co najmniej raz w miesiącu, umożliwia się ostrzyżenie.
3. 
Tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Tymczasowo aresztowany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel tymczasowo aresztowanego chorego odbywa się według wskazań lekarza.
4. 
Tymczasowo aresztowana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli.
§  24.  [Spacery tymczasowo aresztowanego]
1. 
Spacer tymczasowo aresztowanego odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu na wolnym powietrzu.
2. 
Dyrektor lub organ dysponujący w porozumieniu z dyrektorem może, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego lub zapewnienia bezpieczeństwa w areszcie śledczym, zarządzić odbywanie spaceru w inny sposób niż ustalony w porządku wewnętrznym.
3. 
Dyrektor może na wniosek lekarza zmienić czas trwania i sposób odbywania spaceru przez tymczasowo aresztowanego chorego.
§  25.  [Zwrot paczek]
Paczki niespełniającej warunków, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu, oraz zawierającej artykuły, o których mowa w art. 113a § 5 Kodeksu, nie dostarcza się tymczasowo aresztowanemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt tymczasowo aresztowanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu śledczego.
§  26.  [Kontrole w zakresie stanu sanitarnego aresztu śledczego, utrzymywania czystości przez tymczasowo aresztowanych, ilości, jakości, sposobu przyrządzania i wydawania posiłków]
Stan sanitarny aresztu śledczego, ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja pomieszczeń, utrzymywanie czystości przez tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych, stan i czystość odzieży, bielizny oraz pościeli, ilość i jakość posiłków oraz sposób ich przyrządzania i wydawania są kontrolowane przez pracownika lub funkcjonariusza służby kwatermistrzowskiej i służby zdrowia.