Rozdział 2 - Organizacja przyjęć do aresztu śledczego - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2848

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  2

Organizacja przyjęć do aresztu śledczego

§  2.  [Wysłanie informacji o miejscu pobytu tymczasowo aresztowanego]
Informacje o miejscu pobytu tymczasowo aresztowanego, do wskazanych przez niego osób lub podmiotów, o których mowa w art. 211 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej "Kodeksem", wysyła się po złożeniu podpisu przez tymczasowo aresztowanego na zawiadomieniu.
§  3.  [Informacje przekazywane tymczasowo aresztowanemu po przyjęciu do aresztu śledczego]
1. 
Przy przyjęciu tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego informuje się go o możliwości wystąpienia w czasie wykonywania tymczasowego aresztowania zagrożeń dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz zetknięcia się z przejawami negatywnych zachowań charakterystycznych dla środowisk przestępczych, a także o potrzebie powiadamiania przełożonych o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego swojego i innych tymczasowo aresztowanych.
2. 
Przy przyjęciu do aresztu śledczego tymczasowo aresztowany podaje informacje o posiadanych środkach pieniężnych i przedmiotach wartościowych.
3. 
Tymczasowo aresztowany potwierdza swoim podpisem przyjęcie do użytku przekazanych mu przedmiotów, a także przekazanie do depozytu dokumentów, środków pieniężnych i przedmiotów, o których mowa w art. 79a § 2 Kodeksu.
§  4.  [Rozmowa informacyjna]
1. 
Niezwłocznie po umieszczeniu tymczasowo aresztowanego w celi przejściowej, wychowawca lub wyznaczony funkcjonariusz przeprowadza z nim rozmowę informacyjną, w której zapoznaje go w szczególności z prawami i obowiązkami oraz ustalonym w areszcie śledczym porządkiem wewnętrznym, a także o konsekwencjach wynikających z art. 139 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582 i 2600).
2. 
W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 1, informuje się tymczasowo aresztowanego o odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie nietykalności cielesnej, czynną napaść lub znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
§  5.  [Wstępne badania lekarskie; rozmowa wstępna]
1. 
Tymczasowo aresztowanego poddaje się niezwłocznie wstępnym badaniom lekarskim.
2. 
Wychowawca przeprowadza z tymczasowo aresztowanym rozmowę wstępną, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia przyjęcia do aresztu śledczego, niezależnie od rozmowy informacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1.
3. 
Rozmowa wstępna ma na celu ustalenie niezbędnych informacji, zapewniających prawidłowe wykonywanie tymczasowego aresztowania.