Zasady zatrudniania, nauczania, działalności kulturalno-oświatowej i sportowej - Rozdział 7 - Regulamin... - Dz.U.2016.2290 - OpenLEX

Rozdział 7 - Zasady zatrudniania, nauczania, działalności kulturalno-oświatowej i sportowej - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2290

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

Rozdział  7

Zasady zatrudniania, nauczania, działalności kulturalno-oświatowej i sportowej

§  41.  [Kierowanie tymczasowo aresztowanego do prac porządkowych]
Przy kierowaniu tymczasowo aresztowanego do prac porządkowych w obrębie aresztu lub na które wyraził zgodę, bierze się pod uwagę w szczególności potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego oraz względy porządku i bezpieczeństwa.
§  42.  [Zatrudnianie tymczasowo aresztowanego]
Przy zatrudnianiu tymczasowo aresztowanego dyrektor podejmuje decyzję o zatrudnieniu lub decyzję o wycofaniu z zatrudnienia oraz ustala wysokość wynagrodzenia, jeżeli tymczasowo aresztowanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy.
§  43.  [Edukacja w areszcie śledczym]
1. 
Tymczasowo aresztowany, który ukończył szkołę lub kurs, otrzymuje odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły albo zaświadczenie o ukończeniu kursu, według wzorów ogólnie obowiązujących, bez wskazania, że uzyskał je w areszcie śledczym.
2. 
Tymczasowo aresztowany zwolniony z aresztu śledczego przed zakończeniem roku szkolnego lub szkolenia kursowego może składać w areszcie śledczym egzaminy końcowe, a zwolniony przed okresem klasyfikacji w szkole otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do danej szkoły.
§  44.  [Zajęcia kulturalno-oświatowe lub sportowe w areszcie śledczym]
W areszcie śledczym można organizować zajęcia kulturalno-oświatowe lub sportowe z udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz osób fizycznych spoza aresztu śledczego.