Porządek wewnętrzny aresztu śledczego - Rozdział 4 - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania. - Dz.U.2016.2290 - OpenLEX

Rozdział 4 - Porządek wewnętrzny aresztu śledczego - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2290

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

Rozdział  4

Porządek wewnętrzny aresztu śledczego

§  14.  [Porządek wewnętrzny aresztów śledczych]
1. 
Ustala się następujący porządek wewnętrzny aresztów śledczych:
1)
cisza nocna obowiązuje przynajmniej w godzinach 2200-600;
2)
apele poranne i wieczorne odbywają się w celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których przebywają zatrudnieni (stanowiska pracy);
3)
w czasie apelu tymczasowo aresztowani są ubrani i ustawieni w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel, jest zabronione uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie;
4)
czas trwania kąpieli jednego tymczasowo aresztowanego wynosi przynajmniej 10 minut, przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej nie może być krótszy niż 6 minut;
5)
palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone w celach mieszkalnych wyznaczonych dla tymczasowo aresztowanych używających wyrobów tytoniowych oraz w miejscach do tego wyznaczonych;
6)
tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej:
a)
do 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg,
b)
do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150 mm,
c)
do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych w areszcie śledczym z biblioteki,
d)
prasę o łącznej wadze do 0,5 kg;
7)
dyrektor lub osoba go zastępująca przyjmują tymczasowo aresztowanych przynajmniej jeden raz w tygodniu;
8)
kierownicy działów aresztu śledczego lub osoby ich zastępujące przyjmują tymczasowo aresztowanych przynajmniej jeden raz w tygodniu;
9)
zgłoszenia do lekarza są przyjmowane codziennie;
10)
zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szpitalach i izbach chorych aresztów śledczych.
§  15.  [Ustalenie treści porządku wewnętrznego aresztu śledczego]
1. 
Porządek wewnętrzny aresztu śledczego, a w razie potrzeby poszczególnych oddziałów, ustala jego dyrektor. Porządek wewnętrzny aresztu śledczego w odniesieniu do kwestii, o których mowa w § 14, nie może zawierać unormowań mniej korzystnych dla tymczasowo aresztowanych niż zawarte w tym paragrafie oraz powinien uwzględniać konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, utrzymania bezpieczeństwa, dyscypliny i porządku oraz zapewnienia w areszcie śledczym właściwych warunków bytowych, sanitarnych i zdrowotnych.
2. 
W porządku wewnętrznym aresztu śledczego dyrektor określa w szczególności:
1)
godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego;
2)
godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne tymczasowo aresztowanego;
3)
godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację aresztu śledczego;
4)
godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu śledczego;
5)
godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli;
6)
godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych;
7)
ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej;
8)
ilość i wymiary przedmiotów, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej, oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania;
9)
dni, godziny i miejsce przyjmowania tymczasowo aresztowanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb;
10)
dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń;
11)
godziny i miejsce korzystania z aparatu telefonicznego;
12)
dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczania religii;
13)
częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym;
14)
godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji;
15)
dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu;
16)
sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych;
17)
dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu;
18)
osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych.
§  16.  [Udostępnienie tekstu porządku wewnętrznego aresztu śledczego]
Tekst porządku wewnętrznego powinien znajdować się w każdej celi mieszkalnej. Na prośbę tymczasowo aresztowanego udostępnia się mu Kodeks oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze.