Sposoby rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych - Rozdział 3 - Regulamin organizacyjno-porządkowy... - Dz.U.2016.2290 - OpenLEX

Rozdział 3 - Sposoby rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2290

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

Rozdział  3

Sposoby rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych

§  10.  [Kwestie uwzględniane przy rozmieszczaniu tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych]
Tymczasowo aresztowanych rozmieszcza się w celach mieszkalnych, uwzględniając w szczególności płeć, wiek oraz uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego.
§  11.  [Przeniesienie tymczasowo aresztowanego do celi mieszkalnej]
1. 
Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 79b § 1 Kodeksu, tymczasowo aresztowanego przenosi się z celi przejściowej do innej celi mieszkalnej.
2. 
W razie potrzeby tymczasowo aresztowany może być przeniesiony w każdym czasie z celi mieszkalnej, którą zajmuje, do innej celi mieszkalnej.
§  12.  [Umieszczenie tymczasowo aresztowanego dorosłego z młodocianymi]
1. 
Jeżeli szczególne względy wychowawcze przemawiają za umieszczeniem dorosłego z młodocianym lub młodocianymi, tymczasowo aresztowany dorosły, który uprzednio nie odbywał kary pozbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego, wyróżniający się dobrą postawą, może być umieszczony w celi mieszkalnej wspólnie z tymczasowo aresztowanym młodocianym lub z tymczasowo aresztowanymi młodocianymi. Umieszczenie to powinno nastąpić za zgodą tymczasowo aresztowanego dorosłego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
2. 
Tymczasowo aresztowany dorosły, o którym mowa w art. 212a § 1-3 Kodeksu lub w art. 197-203 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138), lub podejrzany o popełnienie zbrodni nie może być umieszczany wspólnie z tymczasowo aresztowanym młodocianym lub z tymczasowo aresztowanymi młodocianymi.
§  13.  [Stosowanie przepisów do tymczasowo aresztowanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności w innej sprawie]
Przepisy § 10 i § 11 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 223a § 1 Kodeksu.