Przepis końcowy - Rozdział 10 - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania. - Dz.U.2016.2290 - OpenLEX

Rozdział 10 - Przepis końcowy - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2290

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

Rozdział  10

Przepis końcowy

§  55.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. poz. 1494), które traci moc z dniem wejścia niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396).