Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.940

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Na podstawie art. 20j ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, obejmujący:
1) przepisy porządkowe;
2) sposób organizacji posiłków;
3) termin i sposób wypłaty świadczenia pieniężnego przyznanego repatriantowi.
§  2.  Regulamin organizacyjno-porządkowy jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW

§  1.  Przyjmowanie repatriantów do ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, zwanego dalej "ośrodkiem", odbywa się przez całą dobę, po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem ośrodka.
§  2.  Kierownik ośrodka, przed przyjęciem repatrianta do ośrodka:
1) sprawdza jego tożsamość;
2) wpisuje jego dane do ewidencji repatriantów przebywających w ośrodku;
3) zapoznaje go z organizacją ośrodka oraz informuje go w szczególności o:
a) wyposażeniu ośrodka,
b) urządzeniach znajdujących się w ośrodku, z których repatriant może korzystać,
c) pomieszczeniach administracyjnych ośrodka, do których repatriant nie ma wstępu,
d) organizowanych w ośrodku zajęciach i kursach, na które repatriant może uczęszczać,
e) miejscach wyznaczonych do palenia wyrobów tytoniowych,
f) miejscu i terminie wydawania środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej, w tym środków przeznaczonych dla osób małoletnich;
4) poucza go o przysługujących mu prawach i obowiązkach, zapoznaje go z treścią regulaminu organizacyjno-porządkowego oraz odbiera od niego pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie tych czynności. W przypadku niemożności złożenia przez repatrianta oświadczenia kierownik zamieszcza adnotację o przyczynach braku oświadczenia oraz podpisuje się czytelnie pod tą adnotacją.
§  3. 
1.  Kierownik ośrodka, kwaterując repatriantów w pomieszczeniach mieszkalnych w ośrodku, uwzględnia więzy rodzinne pomiędzy nimi, a także ich wiek i płeć.
2.  Repatrianta wymagającego szczególnego traktowania ze względu na jego wiek lub stan zdrowia kwateruje się z uwzględnieniem jego potrzeb.
3.  W uzasadnionych przypadkach repatriant może zwrócić się do kierownika ośrodka z prośbą o zmianę pomieszczenia mieszkalnego. Takie prośby uwzględnia się w miarę możliwości kwaterunkowych ośrodka.
4.  Repatriant może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne lub wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w ośrodku.
§  4. 
1.  Kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona mogą wejść do pomieszczenia mieszkalnego po uzyskaniu zgody co najmniej jednego z zakwaterowanych w nim pełnoletnich repatriantów.
2.  W przypadku gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa, względy sanitarno-epidemiologiczne lub nagłe sytuacje losowe, kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona mogą wejść do pomieszczenia mieszkalnego ośrodka, w którym są zakwaterowani repatrianci, w obecności co najmniej jednego pracownika ośrodka, niezależnie od ich zgody.
§  5.  Repatriant przebywający w ośrodku jest zobowiązany do:
1) opieki nad osobami małoletnimi pozostającymi pod jego opieką;
2) informowania pracowników ośrodka o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na realizację jego praw i obowiązków;
3) zachowania porządku i czystości najbliższego otoczenia;
4) poszanowania praw innych repatriantów umieszczonych w ośrodku;
5) poszanowania mienia należącego do ośrodka lub innych umieszczonych w nim repatriantów;
6) przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 2200 do 600;
7) uczestniczenia w zajęciach i kursach, na które się zapisał.
§  6. 
1.  Kierownik ośrodka sporządza listy repatriantów, którzy zapisali się na poszczególne zajęcia i kursy organizowane w ośrodku, i przekazuje je prowadzącym.
2.  Repatriant jest zobowiązany do:
1) punktualnego przybywania na zajęcia i kursy, na które się zapisał;
2) potwierdzania swojej obecności przed każdą jednostką godzinową zajęć i kursów przez podpisanie listy obecności.
3.  Obecność repatriantów na zajęciach i kursach może być w ich trakcie sprawdzana przez prowadzącego.
§  7.  Na terenie ośrodka zabrania się:
1) posiadania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w ośrodku;
2) spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
3) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
4) przebywania w miejscach, do których kierownik ośrodka wydał zakaz wstępu;
5) używania w pokojach mieszkalnych, bez zgody kierownika ośrodka, urządzeń gospodarstwa domowego niebędących na jego wyposażeniu;
6) przebywania w trakcie obowiązywania ciszy nocnej, bez zgody kierownika ośrodka, osób, które nie zostały w nim umieszczone.
§  8. 
1.  Posiłki wydawane są w stołówce w godzinach:
1) 600-830 - śniadanie;
2) 1200-1400-obiad;
3) 1800-2000- kolacja.
2.  Kierownik ośrodka, na wniosek repatrianta posiadającego zalecenia lekarskie dotyczące diety lub godzin przyjmowania posiłków, ustala indywidualny sposób przygotowywania i wydawania posiłków temu repatriantowi, uwzględniający te zalecenia.
3.  W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek repatrianta, po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownika ośrodka, posiłek może mu zostać wydany w innych godzinach niż określone w ust. 1.
§  9. 
1.  Przyznane repatriantowi świadczenie pieniężne jest wypłacane w formie:
1) gotówkowej przez kierownika ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną w wydzielonym pomieszczeniu ośrodka i za pokwitowaniem albo
2) bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez repatrianta.
2.  Świadczenie pieniężne przyznane osobom małoletnim jest wypłacane ich rodzicom lub opiekunom prawnym.
3.  Świadczenie pieniężne jest wypłacane w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).