Rozdział 13 - Nazwy sądów. - Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.110.905

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1932 r.

Rozdział  XIII.

Nazwy sądów.

§  171. 
Sądy apelacyjne. okręgowe i grodzkie noszą nazwy według swojej siedziby.

Wydziały zamiejscowe sądów okręgowych używają nazwy swego sądu z dodatkiem "wydział zamiejscowy w....".

Sądy dla nieletnich powinny mieć w nazwie uwzględniony zakres swojej działalności; nazwa więc takiego sądu będzie brzmiała: "Sąd Okręgowy w ...... - Sąd dla nieletnich", a jeżeli sąd ten ma siedzibę poza siedzibą sądu okręgowego, - w nazwie należy wskazać siedzibę sądu dla nieletnich.

§  172. 
Nazwy powyższe powinny być umieszczane na aktach, na wszelkich pismach, wychodzących z sądu, z podaniem nadto w miarę potrzeby numeru wydziału sądu i zakresu jego czynności, np. "Sąd Okręgowy w Warszawie wydział I cywilny".
§  173. 
W napisach nazewnątrz gmachu, mieszczącego sąd, nie wymienia się miejscowości; wyjątek dotyczy tylko wydziałów zamiejscowych i sądów dla nieletnich poza siedzibą sądu okręgowego.

Jeżeli sąd dla nieletnich mieści się w gmachu sądu okręgowego oznaczenie sądu dla nieletnich umieszcza się w sposób przewidziany dla oznaczenia wydziałów.

Jeżeli poszczególne wydziały (oddziały) mieszczą się w osobnych gmachach, to dodać należy do nazwy sądu bliższe oznaczenie tej części sądu, która w danym gmachu się mieści np.: "Wydziały karne", "Wydziały II i III cywilne", "Wydział handlowy", "Wydział karny odwoławczy", "Oddziały karne", "Oddziały cywilne miejskie", "Oddziały cywilne zamiejskie", "Oddziały II i III" i t. p.

§  174. 
Jeżeli w jednej miejscowości jest kilka sądów grodzkich, do nazwy każdego należy dodać odróżnienie, wynikające z aktu prawnego, z którego mocy dany sąd został utworzony.
§  175. 
W orzeczeniach i innych pismach sądowych należy również używać powyższych nazw, bez jakichkolwiek dodatków uzupełniających, jak: "sąd, jako procesowy", "sąd, jako egzekucyjny" i t. p.