Rozdział 11 - Zamieszkanie i doręczenia w sprawach służbowych. - Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.110.905

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1932 r.

Rozdział  XI.

Zamieszkanie i doręczenia w sprawach służbowych.

§  164. 
Sędzia przy objęciu stanowiska obowiązany jest podać kierownikowi sądu dokładny swój adres.

O każdej zmianie adresu winien zawiadomić tymże trybem najpóźniej w ciągu trzech dni.

§  165. 
Sędzia, korzystający z wypoczynku lub zwolnienia od zajęć powinien zawiadomić kierownika sądu o miejscu swego pobytu.
§  166. 
Do doręczeń w sprawach służbowych będą stosowane przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 341).
§  167. 
Pisma w sprawach służbowych 6 charakterze osobistym przesyła się w listach zamkniętych.
§  168. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów sądowych.