Regulamin międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiący załącznik IV i Regulamin międzynarodowego przewozu pojemników (kontenerów) (RCO) stanowiący załącznik V do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.22.95

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 czerwca 1977 r.
w sprawie wejścia w życie Regulaminu międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik IV i Regulaminu międzynarodowego przewozu pojemników (kontenerów) (RICo) stanowiącego załącznik V do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 60 § 1 i § 2 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 10, poz. 57), weszły w życie dnia 1 stycznia 1975 r.: Regulamin międzynarodowy przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiący załącznik IV do wymienionej konwencji oraz Regulamin międzynarodowy przewozu pojemników (kontenerów) (RICo) stanowiący załącznik V do wyżej wymienionej konwencji.
(Teksty regulaminów są zamieszczone w załączniku do niniejszego numeru.)

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY PRZEWOZU WAGONÓW PRYWATNYCH (RIP)

Przekład.

Załącznik IV

(Artykuł 60 § 1)

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania regulaminu.

§  1.
Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wszystkich przewozów próżnych lub ładownych wagonów prywatnych, które w myśl postanowień artykułu 2 są dopuszczone do komunikacji międzynarodowej i które są nadawane do przewozu na warunkach Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM).
§  2.
Jeżeli niniejszy regulamin nie zawiera specjalnych przepisów, to do przewozów wymienionych w § 1 mają zastosowanie pozostałe postanowienia CIM.

Artykuł 2

Dopuszczanie wagonów do komunikacji międzynarodowej.

Wagony, które mają być dopuszczone do komunikacji międzynarodowej, powinny być włączone do taboru jednej z kolei podległych CIM, na nazwisko osoby prywatnej (osoba fizyczna lub inny podmiot prawa), i zaopatrzone przez tę kolej w znak odróżniający [P].

Osoba prywatna, której nazwisko powinno być wypisane na wagonie, jest w niniejszym regulaminie określana jako "włączający".

Artykuł 3

Używanie wagonów prywatnych.

Nadawca może użyć wagonu tylko do przewozu takich towarów, dla których wagon jest odpowiedni według umowy o włączenie. Za skutki nieprzestrzegania tego przepisu odpowiedzialny jest wyłącznie nadawca.

Artykuł 4

Urządzenia specjalne.

Jeżeli wagon wyposażony jest w urządzenia specjalne (przyrządy do chłodzenia, zbiorniki na wodę, mechanizmy itp.), do nadawcy należy obsługa tych urządzeń lub zapewnienie tej obsługi. Obowiązek ten przechodzi na odbiorcę, gdy skorzystał ze swych uprawnień wynikających z artykułu 16 lub artykułu 22 CIM.

Artykuł 5

Nadanie do przewozu.

§  1.
Prawo nadania wagonu do przewozu przysługuje włączającemu. Każdy inny nadawca wagonu, próżnego lub ładownego, obowiązany jest doręczyć stacji nadania jednocześnie z listem przewozowym upoważnienie włączającego. Upoważnienie może dotyczyć większej liczby wagonów.

Upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli nadawca wagonu jest jego odbiorcą z poprzedniej przesyłki i jeżeli przed zawarciem nowej umowy przewozu stacja nie otrzymała od włączającego listownie lub telegraficznie zakazu wysłania wagonu lub kilku wagonów bez zgody włączającego.

§  2.
W braku odmiennego zlecenia włączającego kolej jest uprawniona zwrócić na stację macierzystą na koszt włączającego za listem przewozowym wystawionym na jego nazwisko i adres:

- każdy wagon, który nadszedł próżny, a którego nie rozpoczęto ładować w ciągu piętnastu dni od chwili postawienia do dyspozycji,

- każdy wagon, który nadszedł ładowny, a który w ciągu ośmiu dni po zakończeniu wyładowania nie został ponownie nadany do przewozu.

Jeżeli kolej nie skorzystała z tych możliwości, obowiązana jest po upływie wyżej podanych terminów zawiadomić włączającego o wagonie; w tym wypadku zwrot wagonu nie może nastąpić w ciągu ośmiu dni od wysłania zawiadomienia do włączającego.

Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do wagonów znajdujących się w kraju kolei włączającej ani do wagonów znajdujących się na bocznicach prywatnych.

§  3.
Najemca, którego nazwisko wpisano na wagonie za zgodą kolei włączającej, wstępuje przy wykonaniu postanowień niniejszego artykułu z samego prawa w miejsce włączającego.

Artykuł 6

Dane w liście przewozowym.

§  1.
Oprócz danych przewidzianych przez CIM nadawca powinien zamieścić w liście przewozowym następujące dane:

a) jeżeli chodzi o wagon próżny, wyrazy: "Wagon P - próżny" w rubryce przeznaczonej do oznaczenia towaru; specjalne znaki wagonu należy podać w przeznaczonych na to rubrykach listu przewozowego,

b) jeżeli chodzi o wagon ładowny, w rubryce przeznaczonej do oznaczenia towaru wyrazy: "załadowano do wagonu - P"; specjalne znaki wagonu należy podać w przeznaczonych na to rubrykach listu przewozowego.

§  2.
Jeżeli nadawca próżnego wagonu życzy sobie specjalnego zabezpieczenia terminu dostawy stosownie do postanowień artykułu 12, powinien wpisać w przeznaczonej dla swych oświadczeń rubryce listu przewozowego wskazówkę: "Specjalne zabezpieczenie terminu dostawy".

Artykuł 7

Zaliczenia i zaliczki w gotówce.

§  1.
Przesyłki wagonów próżnych nie mogą być obciążone zaliczeniami ani zaliczkami w gotówce.
§  2.
Przy przewozie wagonów ładownych wysokość zaliczenia nie może przekraczać wartości załadowanego towaru.

Artykuł 8

Deklaracja wartości dostawy.

§  1.
Nie dopuszcza się deklarowania wartości dostawy próżnych wagonów.
§  2.
Przy przewozie wagonów ładownych deklarowanie wartości dostawy dotyczy tylko załadowanego towaru.

Artykuł 9

Przedłużenie terminu dostawy.

§  1.
Poza wypadkami przewidzianymi w artykule 11 § 7 CIM przedłuża się termin dostawy również o czas trwania przerwy w przewozie wskutek uszkodzenia wagonu, jeśli kolej nie ponosi odpowiedzialności za to uszkodzenie w myśl artykułu 13.
§  2.
Jeżeli towar z uszkodzonego wagonu przeładowano do innego wagonu, przerwa w przewozie kończy się, gdy po przeładowaniu można podjąć dalszy przewóz.

Artykuł 10

Stwierdzenie uszkodzenia wagonu lub zaginięcia jego części składowych.

§  1.
Jeżeli kolej spostrzeże lub przypuszcza albo osoba uprawniona twierdzi, że wagon został uszkodzony lub że zaginęły jego części składowe, kolej sporządza stosownie do postanowień artykułu 45 CIM protokół stwierdzający rodzaj uszkodzenia lub zaginięcie oraz, jeżeli to jest możliwe, jego przyczynę i czas powstania.

Protokół taki należy bezzwłocznie przesłać kolei włączającej. Kolej ta przesyła włączającemu odpis protokołu. Jeżeli dotyczy to wagonu, na którym wpisano za zgodą kolei włączającej nazwisko najemcy, odpis protokołu należy przesłać bezpośrednio temu najemcy.

§  2.
Jeżeli wagon jest ładowny, należy w odpowiednim wypadku w odniesieniu do towaru sporządzić odrębny protokół stosownie do postanowień artykułu 45 CIM.

Artykuł 11

Uszkodzenie wagonu uniemożliwiające dalszy przewóz.

§  1.
Jeżeli wagon próżny zostanie tak uszkodzony, że dalszy przewóz nie jest możliwy lub że wagon nie nadaje się do przewozu ładunku, stacja, na której stwierdzono uszkodzenie, zawiadamia natychmiast telegraficznie o tym nadawcę i włączającego, podając w miarę możliwości rodzaj uszkodzenia.
§  2.
Każdy wagon próżny wyłączony z ruchu kolej doprowadza do stanu zdatności do biegu, chyba że wagon jest tak uszkodzony, iż musi być załadowany na inny wagon.

W celu doprowadzenia wagonu do stanu zdatności do przewozu kolej może sama dokonać napraw w granicach kwoty 300 franków.

Kolej zawiadamia zwięźle włączającego, za pośrednictwem kolei włączającej, o ważniejszych robotach dokonanych na podstawie postanowień zdań 1 i 2.

Stosowanie niniejszych postanowień nie powoduje skutków w zakresie odpowiedzialności.

§  3.
Jeżeli kolej naprawia wagon stosownie do postanowień § 2 i przewiduje, że roboty potrwają dłużej niż 4 dni, wówczas prosi telegraficznie nadawcę o wskazówkę, czy po zakończeniu robót umowa przewozu ma być wykonywana czy zmieniona.

Jeżeli nadawca do chwili zakończenia robót nie udzieli wskazówek, umowa przewozu powinna być dalej wykonywana.

§  4.
Jeżeli kolej sama nie dokonuje napraw, wówczas stacja, na której stwierdzono uszkodzenie, natychmiast i bezpośrednio żąda telegraficznie wskazówek od nadawcy. Jeżeli nadawca nie jest również włączającym wagon, to odpis takiego żądania przesyła się bezzwłocznie telegraficznie włączającemu.

Jeżeli w ciągu 8 dni od wysłania telegramu nie nadejdą od nadawcy żadne wskazówki, kolej jest uprawniona zwrócić wagon na stację macierzystą za listem przewozowym wystawionym na nazwisko i adres włączającego, po przywróceniu w takim wypadku wagonu do stanu zdatności do biegu.

Przyczyny zwrotu wagonu należy podać w liście przewozowym po wyrazach: "Wagon P - próżny".

§  5.
Jeśli wagon ładowny zostanie tak uszkodzony, że dalszy przewóz nie jest możliwy i wagon ten musi być rozładowany, postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie do wagonu rozładowanego.

Jeśli wagon można naprawić bez rozładowania go, mają zastosowanie postanowienia § 1, 2, 3, 6 i 7 niniejszego artykułu.

§  6.
Koszty przewozu i inne koszty powstałe do stacji zatrzymania, koszty zawiadomienia nadawcy i włączającego, jak również ewentualne koszty wynikłe z wykonania wskazówek albo zwrotu wagonu na stację macierzystą, obciążają przesyłkę.
§  7.
Najemca, którego nazwisko wpisano na wagonie za zgodą kolei włączającej, wstępuje przy wykonaniu postanowień niniejszego artykułu z samego prawa w miejsce włączającego.

Artykuł 12

Wysokość odszkodowania w razie przekroczenia terminu dostawy.

§  1.
Jeżeli kolej odpowiada za przekroczenie terminu dostawy próżnego lub ładownego wagonu, wypłaca osobie uprawnionej zryczałtowane odszkodowanie za każdy choćby rozpoczęty dzień spóźnienia, niezależnie od ewentualnego odszkodowania za przekroczenie terminu dostawy towaru załadowanego do wagonu.

Odszkodowanie to wynosi:

a) 10,50 franka za nowoczesne wagony na wózkach i im równorzędne, określone w umowie o włączenie;

b) 7,50 franka za każdy inny wagon.

§  2.
Nadawca wagonu próżnego może żądać specjalnego zabezpieczenia terminu dostawy. Pobiera się za to opłatę w wysokości 2,25 franka za każde rozpoczęte 100 km, jednakże co najmniej 22,50 franków. Jeżeli opłata kosztów następuje na warunkach przewidzianych w art. 17 § 2 lit. a) pkt 4 CIM, opłata ta pobierana jest zawsze w całości od nadawcy.

W razie przekroczenia terminu dostawy kolej wypłaca zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 21 franków za każdy dzień za wagony wymienione w § 1 lit. a) oraz 15 franków za każdy dzień za wagony wymienione w § 1 lit. b), jednakże co najmniej 45 franków.

§  3.
Jeżeli przekroczenie terminu dostawy wynikło wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa kolei, zryczałtowane odszkodowanie podwyższa się na 21 franków za każdy dzień za wagony wymienione w § 1 lit. a) oraz na 15 franków za każdy dzień za wagony wymienione w § 1 lit. b).

Artykuł 13

Odpowiedzialność kolei za zaginięcie lub uszkodzenie wagonu lub jego części składowych. Odpowiedzialność włączającego za szkody spowodowane przez wagon.

§  1.
Kolej odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie wagonu albo jego części składowych od chwili przyjęcia wagonu do przewozu do chwili wydania, chyba że udowodni, iż szkoda powstała nie z jej winy.
§  2.
W razie zaginięcia wagonu odszkodowanie jest ograniczone do wartości wagonu, którą ustala się stosownie do zasad zawartych w umowie o włączenie wagonu.

W razie uszkodzenia odszkodowanie ustala się według postanowień zawartych w umowie o włączenie wagonu.

§  3.
Za zaginięcie lub uszkodzenie luźnych części składowych wagonu kolej odpowiada tylko wówczas, gdy części te są wypisane na obu bocznych ścianach wagonu. Kolej nie odpowiada za zaginięcie luźnych narzędzi.
§  4.
Jeżeli osoba uprawniona nie udowodni, że szkoda wynikła z winy kolei, wówczas kolej odpowiada:

- za uszkodzenie naczyń z gliny, szkła, terakoty itp. tylko wówczas, gdy te uszkodzenia, powstały w związku z innymi uszkodzeniami wagonu, za które kolej ponosi odpowiedzialność według poprzedzających postanowień;

- za uszkodzenie naczyń pokrytych od wewnątrz (emalią, ebonitem itp.) tylko wówczas, gdy naczynia takie noszą ślady zewnętrznego uszkodzenia, za które kolej ponosi odpowiedzialność według poprzedzających postanowień.

§  5.
W sprawach odszkodowań za zaginięcie lub uszkodzenie wagonu albo jego części składowych włączający wstępuje z samego prawa w prawa nadawcy lub odbiorcy. Reklamacje można wnosić tylko do kolei włączającej oraz roszczeń można dochodzić tylko od tej kolei, która z samego prawa wstępuje w miejsce kolei ponoszącej odpowiedzialność.
§  6.
Roszczenia kolei przeciwko włączającemu z tytułu szkód, które zostały spowodowane w czasie przewozu przez wagon, wnosi się zgodnie z umową o włączenie. Tylko kolej włączająca może dochodzić praw innej kolei przeciwko włączającemu.
§  7.
Roszczenia kolei oparte na § 6 ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Przedawnienie biegnie od dnia, w którym nastąpiła szkoda.

Artykuł 14

Domniemanie zaginięcia wagonu. Odnalezienie wagonu.

§  1.
Wagon uważa się za zaginiony, jeżeli nie może być oddany do dyspozycji odbiorcy w ciągu trzech miesięcy po upływie terminu dostawy. Termin ten przedłuża się o czas trwania unieruchomienia wagonu, które wynikło z przyczyny niezawinionej przez kolej lub wskutek uszkodzenia.
§  2.
Jeżeli wagon uważany za zaginiony odnaleziono po wypłaceniu odszkodowania, włączający może w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wiadomości od kolei włączającej żądać, aby wagon zwrócono mu bezpłatnie na stacji macierzystej za zwrotem odszkodowania.

Przekład.

Załącznik V

(Artykuł 60 § 2)

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY PRZEWOZU POJEMNIKÓW (KONTENERÓW) (RICo)

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

Artykuł 1

Przedmiot i zakres obowiązywania regulaminu.

§  1.
Regulamin niniejszy ma zastosowanie do kontenerów nadanych do przewozu na warunkach Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM).

Kontenery te powinny być własnością kolei lub osób prywatnych (osób fizycznych lub innych podmiotów prawa); w tym ostatnim wypadku kontenery powinny być bądź dopuszczone do przewozu przez kolej, bądź odpowiadać międzynarodowym przepisom dotyczącym budowy wielkich kontenerów.

§  2.
W rozumieniu regulaminu za "kontener" uważa się sprzęt przewozowy (pojemnik, cysternę lub inny podobny sprzęt):

- przeznaczony do stałego użytku, a więc o odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej na wielokrotne wykorzystanie,

- zbudowany w sposób ułatwiający przewóz towarów jednym lub kilkoma środkami transportu bez przeładowywania zawartości,

- wyposażony w urządzenia ułatwiające manipulacje,

- o pojemności co najmniej 1 m3 i o wymiarach nie przekraczających:

12, 192 m (40 stóp angielskich) długości,

2, 438 m (8 stóp angielskich) szerokości,

2, 438 m (8 stóp angielskich) wysokości.

Za "wielkie kontenery" uważa się kontenery o pojemności większej niż 3 m3 oraz długości 6 m (20 stóp angielskich) i większej.

Kontenery o wysokości i szerokości przekraczającej 2,438 m (8 stóp angielskich) mogą być dopuszczone do przewozu zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jedynie za zgodą kolei.

Określenie "kontener" obejmuje odpowiednie do jego rodzaju części dodatkowe oraz wyposażenie, pod warunkiem, że są one przewożone wraz z nim. Nie obejmuje ono ani pojazdów, ani części dodatkowych i wyposażenia pojazdów, ani używanych opakowań.

Artykuł 2

Przepisy ogólne.

§  1.
Zawartość jednego kontenera może być przedmiotem tylko jednej umowy przewozu, chyba że taryfy stanowią inaczej.
§  2.
Z braku w niniejszym regulaminie przepisów do przewozu próżnych i ładownych kontenerów mają zastosowanie pozostałe postanowienia CIM.

Artykuł 3

Przewóz z domu do domu.

Przy przesyłkach, które kolej przyjmuje w domu, umowa przewozu jest zawarta w domu nadawcy. Przy przesyłkach, które są dostarczane do domu, umowa przewozu kończy się w domu odbiorcy.

Rozdział  II

Kontenery będące własnością kolei.

Artykuł 4

Przydzielenie, zwrot, opłaty.

Za użytkowanie kontenerów można pobierać opłatę, której wysokość ustalają taryfy lub przepisy. Taryfy lub przepisy ustalają ponadto warunki przydzielania kontenerów do dyspozycji, termin zwrotu, jak również opłaty pobierane w wypadku, gdy termin ten nie jest przestrzegany.

Artykuł 5

Dane w liście przewozowym.

Oprócz danych przewidzianych przez CIM nadawca powinien podać w liście przewozowym w przewidzianych na to rubrykach rodzaj, cechę własności, numer kontenera, ciężar własny w kilogramach oraz jeśli zajdzie potrzeba, inne jego cechy.

Wagi wewnętrznych luźnych urządzeń specjalnych, służących do opakowania lub umocowania towaru, nie wlicza się do ciężaru własnego kontenera.

Artykuł 6

Manipulacja, czyszczenie.

Warunki załadowania i wyładowania kontenerów ustalone są w taryfach i przepisach. Załadowanie oznacza nie tylko samo umieszczenie na wagonie, lecz również czynności dodatkowe, a w szczególności umocowanie kontenerów.

Odbiorca obowiązany jest zwrócić kontenery w stanie czystym. W przeciwnym razie kolej może żądać opłaty, której wysokość ustalają taryfy lub przepisy.

Artykuł 7

Ponowne użycie.

Kontenery, które zostały wydane w stanie ładownym, mogą być użyte przez odbiorcę do ponownego przewozu tylko za zgodą kolei przeznaczenia.

Artykuł 8

Zaginięcia i uszkodzenia.

§  1.
Kto przyjmuje od kolei kontener próżny lub ładowny, jest obowiązany zbadać stan tego kontenera przy przyjęciu; użytkownik odpowiada za wszystkie szkody, które zostaną stwierdzone przy zwrocie kontenera kolei i których nie zgłosił w chwili jego przyjęcia, chyba że udowodni, że szkody istniały już w chwili przekazania mu kontenera lub że powstały wskutek okoliczności, których nie mógł uniknąć i których skutkom nie mógł zapobiec.
§  2.
Nadawca odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie kontenera powstałe w czasie wykonania umowy przewozu, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie wynikło wskutek winy jego lub jego pracowników.
§  3.
Jeżeli kontener nie zostanie zwrócony kolei w ciągu 30 dni, licząc od dnia przekazania nadawcy lub odbiorcy, kolej może go uważać za zaginiony i żądać zapłacenia jego wartości.

Rozdział  III

Kontenery prywatne.

Artykuł 9

Dopuszczenie do przewozu.

Kontenery prywatne mogą być dopuszczone przez kolej podległą CIM, jeżeli ich budowa i napisy odpowiadają ustanowionym w tym celu przepisom. Kontenery dopuszczone, inne niż wielkie kontenery, zaopatrywane są przez kolej w znak odróżniający [P].

Artykuł 10

Urządzenia specjalne.

Jeżeli kontenery prywatne wyposażone są w urządzenia specjalne (przyrządy do chłodzenia, zbiorniki na wodę, mechanizmy itp.), do nadawcy należy obsługa tych urządzeń lub zapewnienie tej obsługi. Obowiązek ten przechodzi na odbiorcę, gdy skorzystał ze swych uprawnień wynikających z artykułu 16 lub artykułu 22 CIM.

Artykuł 11

Dane w liście przewozowym.

Oprócz danych przewidzianych przez CIM nadawca powinien zamieścić w przewidzianych na to rubrykach listu przewozowego następujące dane:

- rodzaj, numer, ciężar własny w kilogramach oraz, jeśli zajdzie potrzeba, inne cechy kontenera,

- ponadto przy kontenerach dopuszczonych znak Zarządu, który dokonał dopuszczenia, oraz - oprócz wielkich kontenerów - znak [P],

- ponadto przy kontenerach próżnych jako oznaczenie towaru albo "dopuszczony próżny kontener", albo "wielki kontener próżny".

Artykuł 12

Zwrot w stanie próżnym albo ponowne użycie.

Po wydaniu kontenera kolej nie jest obowiązana do starania się, aby kontener został ponownie nadany do przewozu w stanie próżnym lub ponownie użyty, chyba że zawarto specjalne umowy.

Artykuł 13

Zaliczenia.

Przesyłki kontenerów próżnych nie mogą być obciążane zaliczeniami.

Artykuł 14

Wysokość odszkodowania za zaginięcie lub uszkodzenie kontenera.

Przypadające do zapłaty zgodnie z artykułem 31 CIM odszkodowanie za zaginięcie kontenera oblicza się według wartości kontenera.

Przypadające do zapłaty zgodnie z artykułem 33 CIM odszkodowanie za uszkodzenie kontenera oblicza się według kosztów naprawy.

Artykuł 15

Odpowiedzialność za przekroczenie terminu dostawy.

Koleje mogą niezależnie od postanowień CIM, na podstawie specjalnej umowy zawartej z właścicielem kontenera, zapewnić wypłacenie właścicielowi specjalnego odszkodowania za przekroczenie terminu dostawy.