Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.253.2129

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)
z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kuratora oświaty zamieszcza się w prasie, co najmniej w dwóch dziennikach: jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym o zasięgu wojewódzkim, oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.
Termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu na stanowisko kuratora oświaty, zwane dalej "kandydatami", nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
3.
Wzór ogłoszenia o konkursie jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1)
pierwszy etap - obejmujący formalną ocenę zgłoszonych ofert;
  2)
drugi etap - obejmujący merytoryczną ocenę kandydatów.
1.
Pracami komisji kieruje przewodniczący, wyznaczony przez wojewodę spośród członków komisji.
2.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
1.
Posiedzenie komisji odbywa się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert przez kandydatów, określonego w ogłoszeniu o konkursie.
2.
Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.
W przypadku dużej liczby kandydatów, uniemożliwiającej przeprowadzenie postępowania konkursowego podczas jednego posiedzenia, przewodniczący komisji ustala termin i miejsce kolejnego posiedzenia.
1.
Komisja obraduje na posiedzeniach, na których:
  1)
ustala spełnienie przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie;
  2)
dopuszcza kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu do drugiego etapu konkursu;
  3)
wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3.
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
4.
Każdej osobie wchodzącej w skład komisji przysługuje jeden głos.
1.
Na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów komisja rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia ich do drugiego etapu konkursu. Komisja ocenia, czy ze złożonych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
2.
Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci, którzy złożyli takie oferty, nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
3.
Rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.
4.
Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego i przyczynach niedopuszczenia:
  1)
ustnie, bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, jeżeli obydwa etapy konkursu są przeprowadzane na jednym posiedzeniu komisji;
  2)
pisemnie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia pierwszego etapu konkursu, jeżeli konkurs jest przeprowadzany na więcej niż jednym posiedzeniu komisji.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, na wniosek kandydata niedopuszczonego do drugiego etapu konkursu przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia zakończenia pierwszego etapu konkursu, doręcza mu pisemne uzasadnienie.
1.
Komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Ocenie podlega w szczególności przedłożona i zaprezentowana przez kandydata koncepcja realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty.
2.
Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania dotyczące w szczególności zaprezentowanej koncepcji, o której mowa w ust. 1, oraz znajomości prawa oświatowego.
3.
Komisja wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty w głosowaniu tajnym.
4.
Członkowie komisji głosują na kartach do głosowania, na których są umieszczone nazwiska wszystkich kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Każdy członek komisji dokonuje wyboru kandydata stawiając przy jego nazwisku znak "x".
5.
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu zwykłą większość oddanych głosów.
6.
W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości oddanych głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania są dopuszczeni dwaj kandydaci, którzy uzyskali tę samą największą liczbę głosów. W przypadku gdy więcej niż dwóch kandydatów uzyskało tę samą największą liczbę głosów, przechodzą oni do drugiej tury głosowania.
7.
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugiej turze głosowania jeden z kandydatów uzyskał zwykłą większość oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.
8.
Nie przeprowadza się ponownego głosowania, o którym mowa w ust. 6, w przypadku gdy do konkursu zgłosił się jeden kandydat lub gdy tylko jeden kandydat został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu.
9.
W przypadku gdy do konkursu zgłosi się jeden kandydat, o wynikach konkursu rozstrzyga zwykła większość głosów oddanych w pierwszym głosowaniu.
Z prac komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
1.
O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz właściwego wojewodę.
2.
Informacja o wynikach konkursu jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a także udostępniana w siedzibie urzędu wojewódzkiego.
W przypadku gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, wojewoda niezwłocznie ponownie ogłasza konkurs.
1.
Wojewoda zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu w przypadku stwierdzenia:
  1)
nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
  2)
naruszenia tajności głosowania;
  3)
niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie posiedzenia komisji;
  4)
przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;
  5)
innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.
2.
Wojewoda niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także kandydatów, którzy uczestniczyli w konkursie, o przyczynach ponownego zarządzenia przeprowadzenia konkursu.
3.
Wojewoda ogłasza ponownie konkurs niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia przyczyn określonych w ust. 1.
Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej (M. P. z 1997 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 28, poz. 259).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wojewoda …........................................................................ ogłasza konkurs na stanowisko Kuratora Oświaty

w .........................................................................................................................................................................

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający

wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym

co najmniej 3-letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogiczne-

go, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu

pracy pedagogicznej oraz o stażu pracy na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogiczne-

go;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifi-

kacje oraz doświadczenie zawodowe;

5) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdro-

wotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw-

ko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środka-

mi publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-

ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114);

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271

oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora

oświaty.

3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.

4. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS",

w terminie ............... dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Wojewódzki w ..............................................

ul. ............................................................................

.................................................................................

(kod i nazwa miasta)

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę ...........................................................

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone

po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywi-

dualnie.