§ 9. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  9. 
Z prac komisji konkursowej i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie tej komisji obecni na posiedzeniu.