§ 7. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  7. 
1. 
Na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów komisja konkursowa rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia ich do drugiego etapu konkursu. Komisja konkursowa ocenia, czy ze złożonych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
2. 
Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci, którzy złożyli takie oferty, nie są dopuszczeni do drugiego etapu konkursu.
3. 
Rozstrzygnięcie komisji konkursowej o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.
4. 
Przewodniczący komisji konkursowej ustnie informuje kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu i przyczynach niedopuszczenia, bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu konkursu.
5. 
Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do drugiego etapu konkursu, może, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji konkursowej informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do drugiego etapu konkursu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.