§ 5. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  5. 
1. 
Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert przez kandydatów, określonego w ogłoszeniu o konkursie.
2. 
Przewodniczący komisji konkursowej ustala termin albo terminy i miejsce posiedzenia komisji konkursowej, o czym powiadamia na piśmie członków tej komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.