Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
w przedmiocie regulaminu Komitetu drogowego przy Ministerstwie Robót Publicznych.

Art.  1.

W wykonaniu art. 11-go dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr., poz. 149) o "Tymczasowych przepisach o zarządzie drogami kołowemi" ustanawia się przy Sekcji dróg kołowych i mostów, w celu opracowania programu polityki drogowej i budżetu oraz wydawania opinji o ważniejszych przedsięwzięciach Ministerstwa z zakresu dróg kołowych, - Komitet drogowy.

Art.  2.

Komitet drogowy przy Ministerstwie Robót Publicznych ma charakter doradczy. Postanowienia jego dostarczają materjału do odnośnych zarządzeń Ministerstwa Robót Publicznych w zakresie dróg kołowych.

Art.  3.

W skład Komitetu wchodzą:

a) przedstawiciele Ministerstw, a mianowicie:

1. Spraw Wewnętrznych,

2. Skarbu,

3. Kolei Żelaznych,

4. Rolnictwa i Dóbr Państwowych,

5. Przemysłu i Handlu i

6. Spraw Wojskowych;

b) przedstawiciele:

instytucji samorządowych, a mianowicie:

1. Związku sejmików powiatowych (lub analogicznej centrali samorządowej) i

2. Związku miast;

instytucji społecznych:

1. Centralnego Towarzystwa Rolniczego,

2. Związku przemysłowców,

3. Komitetu Giełdowego,

4. Polskiego Klubu Automobilistów w Warszawie;

instytucji zawodowych:

Stowarzyszenia Techników w Warszawie i analogicznych stowarzyszeń technicznych we Lwowie, Krakowie i Poznaniu;

c) rzeczoznawcy, powoływani według uznania Ministra Robót Publicznych;
d) przedstawiciele administracji dróg kołowych i mostów:

1. szef sekcji dróg kołowych i mostów,

2. naczelnicy wydziałów sekcji dróg kołowych i mostów, - i

3. inni urzędnicy Ministerstwa Robót Publicznych według uznania szefa sekcji dróg kołowych i mostów.

Art.  4.

Przewodniczącym Komitetu jest szef sekcji dróg kołowych i mostów, który uprawniony jest w razie niemożności przybycia na poszczególne posiedzenie Komitetu do wyznaczenia swego zastępcy.

Art.  5.

Dla ważności zebrania koniecznym jest udział 7 członków, jednak w razie niezebrania się całkowitego kompletu członków, oznaczonego w artykule 2., przysługuje przewodniczącemu prawo bądź odroczenia zebrania, bądź zdjęcia poszczególnych spraw z porządku dziennego.

Art.  6.

Na każdem posiedzeniu spisany będzie zwięzły protokół, obejmujący przedmioty wniesione pod obrady oraz wydane opinje bez toku obrad. W przedmiotach większej wagi przytoczone będą i zasady, na których się opinja opiera.

W razach tego wymagających protokół objąć powinien i zdanie mniejszości i pojedynczych członków.

Art.  7.

Dla rozpatrywania spraw specjalnych z łona Komitetu mogą być wybierane czasowe lub stałe komisje.

Art.  8.

Decyzja co do skierowania projektów na opinję Komitetu drogowego przysługuje Ministrowi Robót Publicznych na przedstawienie szefa sekcji dróg kołowych i mostów.

Art.  9.

Komitet nie prowadzi oddzielnego biura. Czynności biurowe załatwia personel sekcji dróg kołowych i mostów.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 1919 r.