Regulamin dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1923 r.
w przedmiocie regulaminu dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów.

Na podstawie art. 6 ustawy z dn. 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie Województwa Śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych ziemiach obowiązujących (Dz. U. R. P. № 46 poz. 388) zarządza się. co następuje:
Uprawnienia nadane w Dodatku do regulaminu dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów z dnia 31 lipca 1369 r.:
a)
Ministrowi handlu, przemysłu i robót publicznych oraz Ministrowi spraw wyznaniowych, oświaty i medycyny przechodzą na Ministra Przemysłu i Handlu i na Ministra Wyznań Religijnych;
b)
naczelnemu prezydentowi prowincji Śląsk przechodzą na Wojewodę Śląskiego.
W §§ 1, 5, 8, 10, 14 Regulaminu dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów z dnia 24 marca 1863 r. wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 1 słowa "według najwyższego rozkazu z dn. 9 marca 1830 r. (zbiór ustaw strona 48)" skreśla się, a słowa "w okręgach górniczych prowincji Śląsk" zastępuje się słowami "w okręgach górniczych ziem górnośląskich Województwa Śląskiego";
b)
ustęp pierwszy § 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Wypłata opłat szkolnych dla gmin szkolnych następuje przez Wyższy Urząd górniczy w Katowicach";
c)
§ 8 otrzymuje następujące brzmienie: "Etat ustala Wojewoda Śląski na wniosek Komisji, składającej się. z dwóch delegatów mianowanych przez Wojewodę Śląskiego z pośród urzędników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dwóch delegatów Wyższego Urzędu górniczego w Katowicach, obradującej pod przewodnictwem Wojewody lub jego zastępcy. Komisja odbywa posiedzenie coroczne w miesiącu czerwcu w dniu wyznaczonym przez Wojewodę Śląskiego;
d) 1
w § 10 cyfrę "50.000 talarów" zastępuje się cyfrą "700.000 zł.;
f)
§ 14 otrzymuje następujące brzmienie: "Wyciąg z rachunków zawierający zestawienie dochodów i sumaryczne uwidocznienie powtarzających się corocznie świadczeń oraz specjalne wyszczególnienie jednorazowych subwencji - przesłany ma być Wojewodzie Śląskiemu i opublikowany w Gazecie Urzędowej Województwa Śląskiego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie Z dniem ogłoszenia.
1 § 2 lit. d) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1931 r. (Dz.U.31.96.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1931 r.