[Pozostałe zadania izby] - Art. 13. - Regionalne izby obrachunkowe. - Dz.U.2022.1668 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Pozostałe zadania izby] - Regionalne izby obrachunkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1668 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  [Pozostałe zadania izby]

Do zadań izby należy ponadto:

1)
wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także wykupu papierów wartościowych;
2)
(uchylony);
3)
wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;
4)
wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
5)
wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami;
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;
9)
rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami;
10)
rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;
11)
udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
12)
wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych;
13)
wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.