[Właściwość rzeczowa. Ustalenie budżetu] - Art. 11. - Regionalne izby obrachunkowe. - Dz.U.2022.1668 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Właściwość rzeczowa. Ustalenie budżetu] - Regionalne izby obrachunkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1668 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
Art.  11.  [Właściwość rzeczowa. Ustalenie budżetu]
1. 
W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1)
procedury uchwalania budżetu i jego zmian;
2)
budżetu i jego zmian;
3)
zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;
4)
zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5)
podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa;
6)
absolutorium;
7)
wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.
2. 
W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
2a. 
Izba ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych także w przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad określonych w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 2 ).
3. 
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.