[Zadania regionalnych izb obrachunkowych] - Art. 1. - Regionalne izby obrachunkowe. - Dz.U.2022.1668 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zadania regionalnych izb obrachunkowych] - Regionalne izby obrachunkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1668 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Zadania regionalnych izb obrachunkowych]
1. 
Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej "izbami", są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2.
2. 
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
1)
jednostek samorządu terytorialnego;
1a)
związków metropolitalnych;
2)
związków międzygminnych;
3)
stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
4)
związków powiatów;
4a)
związków powiatowo-gminnych;
5)
stowarzyszeń powiatów;
6)
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
7)
innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. 
Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.
4. 
Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.