Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019 r.
Art.  76.  [Odpowiednie stosowanie przepisów]

Referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6 Konstytucji, przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w ustawie, z wyłączeniem przepisów rozdziału 9 i z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.