Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019 r.
Art.  60.  [Zarządzenie referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa]

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa referendum ma prawo zarządzić:

1) Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, lub
2) Prezydent Rzeczypospolitej, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.