[Obowiązek przyjęcia pojazdu wycofanego z eksploatacji] - Art. 33. - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. - Dz.U.2020.2056 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Obowiązek przyjęcia pojazdu wycofanego z eksploatacji] - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2056 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  33.  [Obowiązek przyjęcia pojazdu wycofanego z eksploatacji]
1. 
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2. 
Do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-25, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, w czterech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi i trzeci są przekazywane w terminie 7 dni do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a czwarty pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.