[Obowiązek wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu] - Art. 25. - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. - Dz.U.2020.2056 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Obowiązek wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu] - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2056 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  25.  [Obowiązek wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu]
1. 
W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-5 stosuje się odpowiednio.
2. 
(uchylony).
3. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie wydaje zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.