[Obowiązek unieważnienia dokumentów i tablic rejestracyjnych przyjmowanego pojazdu oraz wydania zaświadczenia o demontażu... - Dz.U.2020.2056 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Obowiązek unieważnienia dokumentów i tablic rejestracyjnych przyjmowanego pojazdu oraz wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu] - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2056 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  24.  [Obowiązek unieważnienia dokumentów i tablic rejestracyjnych przyjmowanego pojazdu oraz wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu]
1. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada wszystkie istotne elementy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 9, jest obowiązany do:
1) 4
 unieważnienia dowodu rejestracyjnego i zwrotu unieważnionego dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu;
2)
wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.
1a. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie tablic rejestracyjnych, nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2. 
Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych.
3. 
Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi jest przekazywany przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który otrzymuje zaświadczenia o demontażu pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 33 ust. 3, przekazuje jeden egzemplarz zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a drugi pozostawia u siebie.
5. 
W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju, egzemplarz zaświadczenia o demontażu pojazdu, przeznaczony dla organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, jest przekazywany w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
4 Art. 24 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 4 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1517) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2022 r.