§ 9. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  9.
1.
Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu ich udostępnienia dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności określenie:
1)
liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej;
2)
okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej oraz liczbę i skład porcji owoców i warzyw w odniesieniu do sposobów udostępniania tych owoców i warzyw, o których mowa w § 10 ust. 1.
3.
Szkoła podstawowa umieszczona na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, zawiera umowę określoną w ust. 1 wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie.
4.
Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.