§ 7. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  7.
1.
Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, jeżeli zgłoszą do oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, zamiar takiego uczestnictwa w terminie do dnia:
1)
10 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2)
12 listopada 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2.
Szkoły podstawowe zamierzające uczestniczyć w programie zgodnie z ust. 1, w obu okresach, o których mowa w § 2, zgłaszają zamiar uczestnictwa w programie w terminie określonym w ust. 1 pkt 1.
3.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie zawierające zobowiązanie do:
1)
realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009;
2)
przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
5.
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są przekazywane Agencji na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.