§ 6. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  6.
1.
Wniosek o zatwierdzenie:
1)
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c-e rozporządzenia nr 288/2009, zwane dalej "dostawcami", składają w terminie do dnia:
a)
13 sierpnia 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
12 listopada 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;
2)
szkoły podstawowe składają w terminie do dnia:
a)
10 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
12 listopada 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2.
W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zatwierdzenie w celu udostępniania owoców i warzyw w obu okresach, o których mowa w § 2, wniosek o zatwierdzenie składa w terminie określonym w ust. 1:
1)
pkt 1 lit. a - w przypadku dostawców;
2)
pkt 2 lit. a - w przypadku szkół podstawowych.
3.
Do wniosku o zatwierdzenie, oprócz zobowiązań i oświadczeń wymaganych na podstawie art. 7 i 8 rozporządzenia nr 288/2009:
1)
dostawcy dołączają oświadczenie zawierające zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw owoców i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu;
2)
szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające:
a)
zobowiązanie do:
prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem owoców i warzyw w ramach programu,
zakupu owoców i warzyw oraz udostępniania ich dzieciom zgodnie z zasadami określonymi w programie,
realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, przewidzianych w programie,
przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu,
b)
określenie:
liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej,
okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej oraz liczbę i skład porcji owoców i warzyw w odniesieniu do sposobów udostępniania tych owoców i warzyw, o których mowa w § 10 ust. 1.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
5.
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret czwarte, są przekazywane Agencji na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.