§ 5. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  5.
O zatwierdzenie, o którym mowa w § 4 pkt 1, zwane dalej "zatwierdzeniem", mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a i c-e rozporządzenia nr 288/2009, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 288/2009, uznaje się jedynie szkoły podstawowe.